Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εξουσίες

01-01-2018

Μέσω της εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών του, το Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλήρως τον θεσμικό του ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών σε ενωσιακό επίπεδο εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, των εξουσιών που διαθέτει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, της συμμετοχής του στην αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και του δικαιώματός του να παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Μέσω της εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών του, το Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλήρως τον θεσμικό του ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών σε ενωσιακό επίπεδο εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, των εξουσιών που διαθέτει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, της συμμετοχής του στην αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και του δικαιώματός του να παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου.