Πολιτική καταναλωτών: αρχές και μέσα

01-11-2017

Η αποτελεσματική πολιτική προστασίας των καταναλωτών διασφαλίζει την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς[1]. Επιδιώκει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών έναντι των εμπόρων και την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους ευάλωτους καταναλωτές[2].Οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τα αποτελέσματα της αγοράς για ολόκληρη την οικονομία. Καθιστούν τις αγορές πιο δίκαιες και, με τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα αγοράς που είναι πιο οικολογικά και πιο κοινωνικά. Η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους αποτελούν πλέον ουσιαστικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η αποτελεσματική πολιτική προστασίας των καταναλωτών διασφαλίζει την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς[1]. Επιδιώκει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών έναντι των εμπόρων και την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους ευάλωτους καταναλωτές[2].Οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τα αποτελέσματα της αγοράς για ολόκληρη την οικονομία. Καθιστούν τις αγορές πιο δίκαιες και, με τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα αγοράς που είναι πιο οικολογικά και πιο κοινωνικά. Η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους αποτελούν πλέον ουσιαστικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής.