Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I — Η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

01-04-2018

Η ΚΟΑ περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα, το 2007, να συγχωνευτούν 21 ΚΟΑ σε μία ενιαία ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις της ΚΓΠ σταδιακά έστρεψαν την ΚΓΠ περισσότερο προς τις αγορές και αποδυνάμωσαν τον ρόλο των μέσων παρέμβασης· αυτά τα τελευταία θεωρούνται πλέον «δίχτυα ασφαλείας» και δεν ενεργοποιούνται παρά μόνο σε περίπτωση κρίσης.

Η ΚΟΑ περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα, το 2007, να συγχωνευτούν 21 ΚΟΑ σε μία ενιαία ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις της ΚΓΠ σταδιακά έστρεψαν την ΚΓΠ περισσότερο προς τις αγορές και αποδυνάμωσαν τον ρόλο των μέσων παρέμβασης· αυτά τα τελευταία θεωρούνται πλέον «δίχτυα ασφαλείας» και δεν ενεργοποιούνται παρά μόνο σε περίπτωση κρίσης.