Συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία

01-04-2018

Τα εθνικά συστήματα στήριξης στον τομέα της γεωργίας διέπονται από τη συμφωνία για τη γεωργία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) και τέθηκε σε ισχύ το 1995. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και προσανατολισμένου στην αγορά συστήματος συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και η εκκίνηση μίας διαδικασίας μεταρρυθμίσεων μέσω της διαπραγμάτευσης των δεσμεύσεων σχετικά με τη στήριξη και την προστασία, και μέσω της εφαρμογής αυστηρότερων και λειτουργικά αποτελεσματικότερων κανόνων και πειθαρχίας. Επομένως, ο τομέας της γεωργίας είναι ιδιαίτερος διότι έχει τη δική του συμφωνία, οι διατάξεις της οποίας υπερισχύουν.

Τα εθνικά συστήματα στήριξης στον τομέα της γεωργίας διέπονται από τη συμφωνία για τη γεωργία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) και τέθηκε σε ισχύ το 1995. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και προσανατολισμένου στην αγορά συστήματος συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και η εκκίνηση μίας διαδικασίας μεταρρυθμίσεων μέσω της διαπραγμάτευσης των δεσμεύσεων σχετικά με τη στήριξη και την προστασία, και μέσω της εφαρμογής αυστηρότερων και λειτουργικά αποτελεσματικότερων κανόνων και πειθαρχίας. Επομένως, ο τομέας της γεωργίας είναι ιδιαίτερος διότι έχει τη δική του συμφωνία, οι διατάξεις της οποίας υπερισχύουν.