Προς την κοινή γεωργική πολιτική της περιόδου μετά το 2020

01-04-2018

Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το 2013 και τέθηκε σε ισχύ το 2015. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν μια νέα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου (2020).

Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το 2013 και τέθηκε σε ισχύ το 2015. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν μια νέα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου (2020).