Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

01-01-2018

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη.

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη.