Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής

01-01-2018

Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Η ΕΕ αναλαμβάνει δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευθυγράμμιση με την Ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 έχουν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική παροχή βοήθειας.

Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Η ΕΕ αναλαμβάνει δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευθυγράμμιση με την Ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 έχουν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική παροχή βοήθειας.