Ανθρωπιστική βοήθεια

01-01-2018

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένας τομέας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ο οποίος ανταποκρίνεται σε ανάγκες που προκύπτουν μετά από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) της Επιτροπής χρηματοδοτεί επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και συντονίζει τις πολιτικές και τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν ως συννομοθέτες στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και συμμετέχουν στην παγκόσμια συζήτηση για μια πιο αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένας τομέας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ο οποίος ανταποκρίνεται σε ανάγκες που προκύπτουν μετά από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) της Επιτροπής χρηματοδοτεί επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και συντονίζει τις πολιτικές και τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν ως συννομοθέτες στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και συμμετέχουν στην παγκόσμια συζήτηση για μια πιο αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια.