Πολιτική απασχόλησης

01-01-2018

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) μαζί με τη διαδικασία παρακολούθησης και τα συνδεδεμένα χρηματοδοτικά μέσα συμβάλλουν στον «χαλαρό συντονισμό». Το ενωσιακό δίκαιο είναι σημαντικό σε ορισμένους τομείς, ακόμη και αν η ευθύνη για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική βαρύνει κατά κύριο λόγο τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) μαζί με τη διαδικασία παρακολούθησης και τα συνδεδεμένα χρηματοδοτικά μέσα συμβάλλουν στον «χαλαρό συντονισμό». Το ενωσιακό δίκαιο είναι σημαντικό σε ορισμένους τομείς, ακόμη και αν η ευθύνη για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική βαρύνει κατά κύριο λόγο τις εθνικές κυβερνήσεις.