Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά. Τα καθήκοντά του και οι λειτουργικοί του κανόνες αναθεωρήθηκαν εν συνεχεία ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην οικονομική κατάσταση και στην κατάσταση απασχόλησης στα κράτη μέλη, καθώς και την εξέλιξη των πολιτικών προτεραιοτήτων που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά. Τα καθήκοντά του και οι λειτουργικοί του κανόνες αναθεωρήθηκαν εν συνεχεία ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην οικονομική κατάσταση και στην κατάσταση απασχόλησης στα κράτη μέλη, καθώς και την εξέλιξη των πολιτικών προτεραιοτήτων που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.