Γενικές αρχές της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-02-2018

H βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι θα μπορεί να διατηρήσει τον ρόλο της ως κινητήριας δύναμης για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Η ψηφιακή μετάβαση και η μετάβαση σε μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, οικονομία είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών για να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες-πλαίσιο για την οικονομία της ΕΕ. Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε το έναυσμα για να επανατεθούν επί τάπητος τα ζητήματα της οικονομικής ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και της οικοδόμησης ανθεκτικότητας.

H βιομηχανική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι θα μπορεί να διατηρήσει τον ρόλο της ως κινητήριας δύναμης για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Η ψηφιακή μετάβαση και η μετάβαση σε μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, οικονομία είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών για να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες-πλαίσιο για την οικονομία της ΕΕ. Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε το έναυσμα για να επανατεθούν επί τάπητος τα ζητήματα της οικονομικής ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και της οικοδόμησης ανθεκτικότητας.