Αποδοτικότητα των πόρων και κυκλική οικονομία

01-04-2018

Οι συνήθεις τρόποι χρήσης των πόρων, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υψηλών επιπέδων ρύπανσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εξάντληση φυσικών πόρων. Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα έχει μακρά ιστορία και εστίαζε ανέκαθεν στην περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μεταβάλουν αυτή την τάση, μετατρέποντας την οικονομία της ΕΕ σε βιώσιμη έως το 2050. Οι τέσσερις νέες οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα, στο πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, εισάγουν νέους στόχους για τη διαχείριση αποβλήτων, όσον αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία παρέχει ένα μελλοντοστραφές θεματολόγιο για την επίτευξη μιας πιο καθαρής και πιο ανταγωνιστικής ΕΕ, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην κλιματική ουδετερότητα.

Οι συνήθεις τρόποι χρήσης των πόρων, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υψηλών επιπέδων ρύπανσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εξάντληση φυσικών πόρων. Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα έχει μακρά ιστορία και εστίαζε ανέκαθεν στην περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μεταβάλουν αυτή την τάση, μετατρέποντας την οικονομία της ΕΕ σε βιώσιμη έως το 2050. Οι τέσσερις νέες οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα, στο πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, εισάγουν νέους στόχους για τη διαχείριση αποβλήτων, όσον αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία παρέχει ένα μελλοντοστραφές θεματολόγιο για την επίτευξη μιας πιο καθαρής και πιο ανταγωνιστικής ΕΕ, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην κλιματική ουδετερότητα.