Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ιδίως η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης, ο στόχος της ανάπτυξης μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ιδίως η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης, ο στόχος της ανάπτυξης μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.