Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ

01-02-2018

Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδοτικής συνδρομής αποσκοπούν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική δυσχέρεια σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μακροοικονομική σταθερότητα σε άλλα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική συνδρομή συνδέεται με μακροοικονομική αιρεσιμότητα (είναι δάνειο και όχι δημοσιονομική μεταβίβαση), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη που την λαμβάνουν θα πραγματοποιούν τις αναγκαίες δημοσιονομικές, οικονομικές, διαρθρωτικές και εποπτικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις συμφωνούνται και αναπτύσσονται σε ειδικά έγγραφα (μνημόνια συνεννόησης) που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδοτικής συνδρομής αποσκοπούν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική δυσχέρεια σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μακροοικονομική σταθερότητα σε άλλα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική συνδρομή συνδέεται με μακροοικονομική αιρεσιμότητα (είναι δάνειο και όχι δημοσιονομική μεταβίβαση), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη που την λαμβάνουν θα πραγματοποιούν τις αναγκαίες δημοσιονομικές, οικονομικές, διαρθρωτικές και εποπτικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις συμφωνούνται και αναπτύσσονται σε ειδικά έγγραφα (μνημόνια συνεννόησης) που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.