Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ

01-01-2018

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, είναι αναγκαίο ένα ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή, κατά το δυνατόν, μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ μεταρρύθμιση (μέρος του αποκαλούμενου Εξάπτυχου ή «Six-Pack») για την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακόμη μία μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), συμπεριλαμβανομένου του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013. Επιπλέον, τον Μάιο του 2013, τέθηκε σε ισχύ κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του Δίπτυχου ή «Two-Pack»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, είναι αναγκαίο ένα ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή, κατά το δυνατόν, μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ μεταρρύθμιση (μέρος του αποκαλούμενου Εξάπτυχου ή «Six-Pack») για την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακόμη μία μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), συμπεριλαμβανομένου του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013. Επιπλέον, τον Μάιο του 2013, τέθηκε σε ισχύ κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του Δίπτυχου ή «Two-Pack»).