Καταπολέμηση της απάτης και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-01-2018

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του ελέγχου του προϋπολογισμού βασίζεται σε δύο αρχές: αφενός, στη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και, αφετέρου, στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του ελέγχου του προϋπολογισμού βασίζεται σε δύο αρχές: αφενός, στη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και, αφετέρου, στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης.