Δημόσια υγεία

01-02-2018

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική την πολιτική στον τομέα της υγείας, προβλέποντας ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Η προστασία της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένη με σημαντικό ρόλο όσον αφορά την βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και την διαχείριση των ασθενειών, την άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία και την εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα της υγείας. Η ΕΕ έχει θέσει με επιτυχία σε εφαρμογή μια συνολική πολιτική μέσω της στρατηγικής «Υγεία για την ανάπτυξη», και του προγράμματος δράσης της (2014-2020), καθώς και μιας δέσμης κανόνων παράγωγου δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική την πολιτική στον τομέα της υγείας, προβλέποντας ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Η προστασία της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένη με σημαντικό ρόλο όσον αφορά την βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και την διαχείριση των ασθενειών, την άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία και την εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα της υγείας. Η ΕΕ έχει θέσει με επιτυχία σε εφαρμογή μια συνολική πολιτική μέσω της στρατηγικής «Υγεία για την ανάπτυξη», και του προγράμματος δράσης της (2014-2020), καθώς και μιας δέσμης κανόνων παράγωγου δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.