Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

01-02-2018

Τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Εφαρμόζεται ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων αυτών. Αυτό καλύπτει τον πλήρη κύκλο, από τις δοκιμές και την προκαταρκτική αξιολόγηση έως την έγκριση της διάθεσης στην αγορά, την επιτήρηση και την ανάκληση. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, η καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής, η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν μερικά μόνο από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα αυτό. Προκειμένου να συμβαδίζουν με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες απειλές για την υγεία, τα νομοθετικά μέτρα και τα μέτρα πολιτικής υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Εφαρμόζεται ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων αυτών. Αυτό καλύπτει τον πλήρη κύκλο, από τις δοκιμές και την προκαταρκτική αξιολόγηση έως την έγκριση της διάθεσης στην αγορά, την επιτήρηση και την ανάκληση. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, η καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής, η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν μερικά μόνο από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα αυτό. Προκειμένου να συμβαδίζουν με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες απειλές για την υγεία, τα νομοθετικά μέτρα και τα μέτρα πολιτικής υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση και παρακολούθηση.