Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

01-09-2017

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η βασική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί αποκλειστικά με ρόλο υποστηρικτικό. Ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη – η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση – και κατά συνέπεια απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η βασική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί αποκλειστικά με ρόλο υποστηρικτικό. Ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη – η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση – και κατά συνέπεια απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].