Αθλητισμός

01-04-2018

Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι σχετικά πρόσφατες, αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για να στηρίξει προγράμματα και δίκτυα στον τομέα του αθλητισμού.

Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι σχετικά πρόσφατες, αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για να στηρίξει προγράμματα και δίκτυα στον τομέα του αθλητισμού.