Οι συζητηήσεις για το μεέλλον της Ευρωέ πης στο Ευρωπαϊκοό Κοινοβουύ λιο, 2018-19: Συύ νθεση των ομιλιωύ ν των αρχηγωώ ν κρατωώ ν και κυβερνηήσεων της ΕΕ

08-05-2019

To ανά χείρας έγγραφο περιλαμβάνει μια σειρά τεσσάρων ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης που εξηγούν τις απόψεις των διαφόρων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έλαβαν τον λόγο στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Απριλίου 2019. Στο πρώτο μέρος του παρόντος εγγράφου περιγράφονται εν γένει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των ομιλητών, οι τάσεις στα θέματα που εθίγησαν και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν. Στο δεύτερο μέρος, το έγγραφο παρέχει αποσπάσματα από ορισμένες από τις σημαντικότερες δηλώσεις των ομιλητών, καθώς και λεπτομερέστερη ανάλυση των διαφόρων θέσεών τους σχετικά με τους ακόλουθους βασικούς τομείς πολιτικής: Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μετανάστευση, κοινωνική διάσταση, διεθνές εμπόριο, κλιματική αλλαγή και ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θεσμικά ζητήματα.

To ανά χείρας έγγραφο περιλαμβάνει μια σειρά τεσσάρων ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης που εξηγούν τις απόψεις των διαφόρων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έλαβαν τον λόγο στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Απριλίου 2019. Στο πρώτο μέρος του παρόντος εγγράφου περιγράφονται εν γένει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των ομιλητών, οι τάσεις στα θέματα που εθίγησαν και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν. Στο δεύτερο μέρος, το έγγραφο παρέχει αποσπάσματα από ορισμένες από τις σημαντικότερες δηλώσεις των ομιλητών, καθώς και λεπτομερέστερη ανάλυση των διαφόρων θέσεών τους σχετικά με τους ακόλουθους βασικούς τομείς πολιτικής: Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μετανάστευση, κοινωνική διάσταση, διεθνές εμπόριο, κλιματική αλλαγή και ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θεσμικά ζητήματα.