αποσπασμα μελετης - Το ύψους 2 τρισεκατομμυρίων EUR μέρισμα της Ευρώπης: Καταγραφή του κόστους από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης, 2019 24

18-04-2019

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα μιας μελέτης που συγκεντρώνει τις τρέχουσες εργασίες ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον προσδιορισμό και την ανάλυση του «κόστους από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης» σε μια σειρά τομέων πολιτικής. Η έννοια αυτή, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για να προσδιοριστούν ποσοτικά τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητας στη σημερινή ευρωπαϊκή οικονομία μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών πολιτικής που προτάθηκαν πρόσφατα από το Κοινοβούλιο – από τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς έως τον συστηματικότερο συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών αμυντικών πολιτικών ή την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής. Τα οφέλη αποτιμώνται κυρίως ως πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ ή ως ορθολογικότερη χρήση των δημόσιων πόρων. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανάλυση τα δυνητικά οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία (ΕΕ των 28) υπερβαίνουν τα 2 200 δισεκατομμύρια EUR και μπορούν να επιτευχθούν αν οι πολιτικές που προτείνει το Κοινοβούλιο σε μια σειρά συγκεκριμένων τομέων εγκριθούν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στη συνέχεια εφαρμοστούν εντός της δεκαετίας 2019-2029. Έτσι θα προέκυπτε ένα «μέρισμα ύψους δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ», ήτοι αύξηση περίπου 14 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ (το οποίο ανήλθε σε 15,3 τρισεκατομμύρια EUR το 2017). Στόχος της μελέτης είναι να συνεισφέρει στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επερχόμενο πενταετή θεσμικό κύκλο, από το 2019 έως το 2024.

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα μιας μελέτης που συγκεντρώνει τις τρέχουσες εργασίες ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον προσδιορισμό και την ανάλυση του «κόστους από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης» σε μια σειρά τομέων πολιτικής. Η έννοια αυτή, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για να προσδιοριστούν ποσοτικά τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητας στη σημερινή ευρωπαϊκή οικονομία μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών πολιτικής που προτάθηκαν πρόσφατα από το Κοινοβούλιο – από τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς έως τον συστηματικότερο συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών αμυντικών πολιτικών ή την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής. Τα οφέλη αποτιμώνται κυρίως ως πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ ή ως ορθολογικότερη χρήση των δημόσιων πόρων. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανάλυση τα δυνητικά οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία (ΕΕ των 28) υπερβαίνουν τα 2 200 δισεκατομμύρια EUR και μπορούν να επιτευχθούν αν οι πολιτικές που προτείνει το Κοινοβούλιο σε μια σειρά συγκεκριμένων τομέων εγκριθούν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στη συνέχεια εφαρμοστούν εντός της δεκαετίας 2019-2029. Έτσι θα προέκυπτε ένα «μέρισμα ύψους δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ», ήτοι αύξηση περίπου 14 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ (το οποίο ανήλθε σε 15,3 τρισεκατομμύρια EUR το 2017). Στόχος της μελέτης είναι να συνεισφέρει στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επερχόμενο πενταετή θεσμικό κύκλο, από το 2019 έως το 2024.