Περιγραφή της κατάστασης υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων

15-03-2012

Το ΕΠΕΠ είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας εργαζομένων και εκπαιδευόμενων και της διά βίου μάθησης μέσω της αναφοράς σε εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων. Αναλύοντας τη συνάφεια, την υλοποίηση και τα πρώτα αποτελέσματα, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι, παρόλο που η υλοποίηση του ΕΠΕΠ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχής, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένα σημαντικά ζητήματα τα οποία συνιστούν σοβαρή δοκιμασία για την πλήρη και αξιόπιστη υλοποίηση του ΕΠΕΠ. Ωστόσο, ζητείται η συνέχιση της υλοποίησης του ΕΠΕΠ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Το ΕΠΕΠ είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας εργαζομένων και εκπαιδευόμενων και της διά βίου μάθησης μέσω της αναφοράς σε εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων. Αναλύοντας τη συνάφεια, την υλοποίηση και τα πρώτα αποτελέσματα, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι, παρόλο που η υλοποίηση του ΕΠΕΠ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχής, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένα σημαντικά ζητήματα τα οποία συνιστούν σοβαρή δοκιμασία για την πλήρη και αξιόπιστη υλοποίηση του ΕΠΕΠ. Ωστόσο, ζητείται η συνέχιση της υλοποίησης του ΕΠΕΠ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.