Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης - Ο ρόλος των τελωνείων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

15-04-2011

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο σημερινός ρόλος των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα σε αντιπαραβολή με τον ρόλο που θεωρείται σκόπιμο να διαδραματίζουν. Οι σημαντικές ανισορροπίες τις οποίες διαπιστώνουμε μεταξύ της λειτουργίας των τελωνείων και των συνοριακών φρουρών εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, περιλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αίτια αυτής της ανισορροπίας και προτείνονται κατάλληλες λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο σημερινός ρόλος των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα σε αντιπαραβολή με τον ρόλο που θεωρείται σκόπιμο να διαδραματίζουν. Οι σημαντικές ανισορροπίες τις οποίες διαπιστώνουμε μεταξύ της λειτουργίας των τελωνείων και των συνοριακών φρουρών εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, περιλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αίτια αυτής της ανισορροπίας και προτείνονται κατάλληλες λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.