Κοινοβουλευτική Εποπτεία των Οργανισμών Ασφάλειας και Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

15-06-2011

Η παρούσα μελέτη συνιστά μια αξιολόγηση της εποπτείας των εθνικών οργανισμών ασφάλειας και πληροφοριών από τα κοινοβούλια και από εξειδικευμένους μη κοινοβουλευτικούς φορείς εποπτείας, προκειμένου να εντοπιστούν ορθές πρακτικές που μπορούν να εμπλουτίσουν την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση της εποπτείας της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Frontex και, σε μικρότερο βαθμό, του Sitcen. Η μελέτη παρουσιάζει ορισμένες αναλυτικές συστάσεις (μεταξύ άλλων στον τομέα της πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες) που διατυπώνονται βάσει ενδελεχούς αξιολόγησης των εξής στοιχείων: (1) των τρεχόντων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εν λόγω τεσσάρων φορέων· (2) των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν την εποπτεία των εν λόγω φορέων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κοινές εποπτικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια· και (3) των νομικών και θεσμικών πλαισίων για την κοινοβουλευτική και εξειδικευμένη εποπτεία των οργανισμών ασφάλειας και πληροφοριών στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες μεγάλες δημοκρατικές χώρες.

Η παρούσα μελέτη συνιστά μια αξιολόγηση της εποπτείας των εθνικών οργανισμών ασφάλειας και πληροφοριών από τα κοινοβούλια και από εξειδικευμένους μη κοινοβουλευτικούς φορείς εποπτείας, προκειμένου να εντοπιστούν ορθές πρακτικές που μπορούν να εμπλουτίσουν την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση της εποπτείας της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Frontex και, σε μικρότερο βαθμό, του Sitcen. Η μελέτη παρουσιάζει ορισμένες αναλυτικές συστάσεις (μεταξύ άλλων στον τομέα της πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες) που διατυπώνονται βάσει ενδελεχούς αξιολόγησης των εξής στοιχείων: (1) των τρεχόντων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εν λόγω τεσσάρων φορέων· (2) των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν την εποπτεία των εν λόγω φορέων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κοινές εποπτικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια· και (3) των νομικών και θεσμικών πλαισίων για την κοινοβουλευτική και εξειδικευμένη εποπτεία των οργανισμών ασφάλειας και πληροφοριών στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες μεγάλες δημοκρατικές χώρες.

Εξωτερικός συντάκτης

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)