Μέσα χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών της ΕΕ

15-06-2012

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια επισκόπηση των σημαντικότερων υφιστάμενων και μελλοντικών μέσων και πηγών χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών της ΕΕ και ιδίως του ΔΕΔ-Μ. Επιπλέον, περιλαμβάνει αναλυτικότερη παρουσίαση των εν λόγω μέσων με φόντο τις αλλαγές στο σχετικό πολιτικό πλαίσιο.

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια επισκόπηση των σημαντικότερων υφιστάμενων και μελλοντικών μέσων και πηγών χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών της ΕΕ και ιδίως του ΔΕΔ-Μ. Επιπλέον, περιλαμβάνει αναλυτικότερη παρουσίαση των εν λόγω μέσων με φόντο τις αλλαγές στο σχετικό πολιτικό πλαίσιο.