ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: Διττή εκπαίδευση: γέφυρα πάνω από ταραγμένα νερά?

15-10-2014

Η εργασιακή εμπειρία τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, η έλλειψη της εν λόγω εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά. Πολλοί νέοι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο: δεν μπορούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Όπως αποδεικνύεται, τα συστήματα μαθητείας έχουν μεγάλης κλίμακας αντίκτυπο στην προώθηση της απασχόλησης των νέων, αποτελούν δε σημαντικό λόγο για τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο στην ανακοίνωση Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης όσο και στην ανακοίνωση του 2013 για την ανεργία των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αφενός, για ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεθνών προδιαγραφών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επαγγελματικών δεξιοτήτων, και, αφετέρου, για προώθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής πρακτικής άσκησης και μαθητείας καθώς και των ποιοτικών διττών συστημάτων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) δημοσίευσε, έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, μελέτη η οποία εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της διττής εκπαίδευσης και διερευνά τις εξελίξεις πολιτικής στην ΕΕ-28 σε σχέση με τη θέσπιση και/ή τη βελτίωση του εν λόγω τύπου μάθησης.

Η εργασιακή εμπειρία τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, η έλλειψη της εν λόγω εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά. Πολλοί νέοι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο: δεν μπορούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Όπως αποδεικνύεται, τα συστήματα μαθητείας έχουν μεγάλης κλίμακας αντίκτυπο στην προώθηση της απασχόλησης των νέων, αποτελούν δε σημαντικό λόγο για τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο στην ανακοίνωση Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης όσο και στην ανακοίνωση του 2013 για την ανεργία των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αφενός, για ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεθνών προδιαγραφών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επαγγελματικών δεξιοτήτων, και, αφετέρου, για προώθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής πρακτικής άσκησης και μαθητείας καθώς και των ποιοτικών διττών συστημάτων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) δημοσίευσε, έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, μελέτη η οποία εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της διττής εκπαίδευσης και διερευνά τις εξελίξεις πολιτικής στην ΕΕ-28 σε σχέση με τη θέσπιση και/ή τη βελτίωση του εν λόγω τύπου μάθησης.