Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής 2014-2020

14-08-2014

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των αστικών περιοχών. Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος. Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες οι δυνατότητες τροποποίησης του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων. Η επόμενη ευκαιρία συμμετοχής πόλεων θα δοθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων.

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των αστικών περιοχών. Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος. Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες οι δυνατότητες τροποποίησης του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων. Η επόμενη ευκαιρία συμμετοχής πόλεων θα δοθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων.