Οδική μεταφορά εμπορευμάτων: Γιατί οι μεταφορικές επιχειρήσεις της ΕΕ προτιμούν τα φορτηγά έναντι των τρένων

16-03-2015

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου μεταφοράς από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς, με έμφαση στους λόγους για τους οποίους συχνά προτιμούν τις οδικές μεταφορές έναντι των σιδηροδρομικών. Η μελέτη διερευνά τους βασικούς υποκείμενους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του τρόπου μεταφοράς, βασιζόμενη στην ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων που επικρατούν στη μεταφορά εμπορευμάτων, σε μια σειρά εθνικών περιπτωσιολογικών μελετών (Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), καθώς και σε συνεντεύξεις με φορείς του κλάδου. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρέχονται συστάσεις όσον αφορά τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής με στόχο να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των σιδηροδρόμων, αξιοποιώντας τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από προηγούμενη εμπειρία άσκησης πολιτικής.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου μεταφοράς από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς, με έμφαση στους λόγους για τους οποίους συχνά προτιμούν τις οδικές μεταφορές έναντι των σιδηροδρομικών. Η μελέτη διερευνά τους βασικούς υποκείμενους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του τρόπου μεταφοράς, βασιζόμενη στην ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων που επικρατούν στη μεταφορά εμπορευμάτων, σε μια σειρά εθνικών περιπτωσιολογικών μελετών (Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), καθώς και σε συνεντεύξεις με φορείς του κλάδου. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρέχονται συστάσεις όσον αφορά τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής με στόχο να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των σιδηροδρόμων, αξιοποιώντας τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από προηγούμενη εμπειρία άσκησης πολιτικής.