Εκπαίδευση ενηλίκων και Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

15-09-2015

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την τρέχουσα χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση ενηλίκων, αξιολογεί τη δυναμική της και διατυπώνει συστάσεις για παρεμβάσεις πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζεται στα πορίσματα νέας έρευνας που αφορά πάνω από 12 κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη μια συγκεφαλαίωση της υπάρχουσας έρευνας από μια σειρά προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του POERUP (Πολιτικές για την πρόσληψη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων) και μιας μελέτης του 2014-15 σχετικά με τους διαμοιραζόμενους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ) για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, της οποίας αποτελούν συνέχεια δύο πιο πρόσφατες μελέτες για το ΚΚΕρ και το Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP).

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την τρέχουσα χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση ενηλίκων, αξιολογεί τη δυναμική της και διατυπώνει συστάσεις για παρεμβάσεις πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζεται στα πορίσματα νέας έρευνας που αφορά πάνω από 12 κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη μια συγκεφαλαίωση της υπάρχουσας έρευνας από μια σειρά προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του POERUP (Πολιτικές για την πρόσληψη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων) και μιας μελέτης του 2014-15 σχετικά με τους διαμοιραζόμενους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ) για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, της οποίας αποτελούν συνέχεια δύο πιο πρόσφατες μελέτες για το ΚΚΕρ και το Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP).