Εκπαίδευση των καθηγητών: Κατάσταση και προοπτικές της κατάρτισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

15-07-2014

Η παρούσα μελέτη παρέχει στοιχεία στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αξιολογεί την κατάσταση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της υποστήριξης κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην Ευρώπη όσον αφορά τους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο τα εν λόγω υποσυστήματα που αφορούν τη συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στις σχολικές τάξεις, στο σχολείο και σε επίπεδο συστήματος. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα κατόπιν προηγούμενων συστάσεων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Η παρούσα μελέτη παρέχει στοιχεία στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αξιολογεί την κατάσταση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της υποστήριξης κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην Ευρώπη όσον αφορά τους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο τα εν λόγω υποσυστήματα που αφορούν τη συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στις σχολικές τάξεις, στο σχολείο και σε επίπεδο συστήματος. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα κατόπιν προηγούμενων συστάσεων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.