Προηγούμενες εκδηλώσεις

Trawler fishing at the sea surrounded by seagulls with two fishers on board
Άλλες εκδηλώσεις PECH

On 19 February 2024 during the PECH committee meeting the Policy Department for Structural and Cohesion Policies presented a new study entitled "Increasing selectivity in EU fisheries - State of play and best practices".

Ακροάσεις LIBE

On 15th of February, the LIBE Committee organises the hearing ‘Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU: reinforcing inter-institutional dialogue and cooperation’. This hearing is meant to take stock of the existing toolkit of the EU institutions to ensure the upholding of the rule of law, as well as identify further avenues for improvement and cooperation.

Cohesion Policy_OutermostRegions_REGI_14.02.24
Ακροάσεις REGI

RESEARCH STUDY OF POLICY DEPARTMENT FOR STRUCTURAL AND COHESION POLICIES

Two young people from behind with the European Union flag covering their back. They are sitting inside the Strasbourg chamber.
Ακροάσεις LIBE FEMM

The LIBE Committee, in association with FEMM Committee, will organise a public hearing on ‘The Implementation of the Citizens, Equality, Rights and Values programme’ (CERV), on 14 February 2024.

A stack of coins illustrating the increasing cost of fuel
Ακροάσεις PETI

The public hearing ‘The responsibilities of fossil fuel companies in the cost of living crisis’ focused on the impact of the war in Ukraine on energy prices and addressed the cost of living crisis and energy poverty in the EU, examining the alleged responsibilities fossil fuel companies bear in this regard.

European Union and Poland flat flag - Double Flag
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

The LIBE Committee will have the possibility to have an exchange of views on an alleged fraudulent visa scheme existent in Poland, which, according with media reports allowed privileged access for some applicants from third countries to visas that allowed them to enter and circulate in the Schengen area.

Italian and Albanian flags
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

On 14 of February, the LIBE Committee will hold an exchange of views with the Commission, Italian authorities, and a legal expert on the migration and asylum Protocol signed between Italy and Albania.

words related to homelessness
Άλλες εκδηλώσεις EMPL

The European Platform on Combating Homelessness ("EPOCH") was established by the European Commission in March 2021, as part of the European Pillar of Social Rights Action Plan. Launched in June 2021 through the Lisbon Declaration, the Platform aims to eradicate homelessness by 2030 by promoting person-centered approaches, exchanges of best practices, and evidence-based strategies.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές