Προηγούμενες εκδηλώσεις

An image showing increasing rates for the euro, with a background made of Euro notes and coins.
Ακροάσεις ECON

On 26 April 2023, the Commission presented legislative proposals to implement a comprehensive reform of the EU’s economic governance rules. The central objective of these proposals is to strengthen public debt sustainability while promoting sustainable and inclusive growth in Member States through reforms and investment. The ECON Committee is now assessing the proposals by the Commission and working on its reports.

Logo of Europol visible on a board outside
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

The thirteenth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG) will take place on 20-21 September 2023 in Brussels. The JPSG brings together Members of national parliaments and the European Parliament to fulfil the scrutiny and oversight on the activities of Europol, including on fundamental rights.

A summer rural landscape, hanging drying fishing nets in the fresh air on the shore of the lake
Ακροάσεις PECH

The objective of this hearing is to listen to various stakeholders on what is important to them when it comes to fisheries and aquaculture in rural areas.

EPRS event on 20 September
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels. You can attend it in the Library if you have an accreditation or an EU Institutions security badge. Or you can attend the event online; see the below link.

Ακροάσεις AFCO

The hearing aims to provide rapporteur Ms Pagazaurtundúa and committee members with information in view of her report on this topic. It will focus on progress on the implementation the Treaty provisions on EU citizenship and on identifying the areas that need improvement. Prof. Freixes, Jean Monnet ad Personam Professor in Constitutional Law-Vice President of RAED and Ms Kavrakova, Executive Director of the ECAS will make their presentations then followed by a Q&A session with the Members.

Solar panels and wind power generation equipment
Εργαστήρια DEVE

On 20 September, a workshop on "Developing countries’ energy needs and priorities under a sustainable development perspective - The specific case of Africa and green hydrogen" took place from 10.30-12.00. The event was chaired by Tomas Tobé, Chair of the Committee on Development.

Ακροάσεις AFCO

The aim of this hearing is to capitalise on the remarkable increase in turnout rates of the last election and ignited a momentum for the launch of a deeper process of democratisation of the Union. It builds upon the main findings and recommendations of the AFCO report on stocktaking of European elections and identifies the areas of improvement where further action is needed with a view to fuel the debate and the work on the ongoing AFCO report on the 2024 elections.

EU and National flags in front of EP's building in Strasburg
Άλλες εκδηλώσεις PETI

Cooperation with the Committees on Petitions in National Parliaments : Exchanging best practices and reflecting on new approaches. The debate will allow to discuss common experiences, share best practices, foster mutual learning, and raise awareness of the common challenges related to the this right between the national and European Parliaments.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές