Προηγούμενες εκδηλώσεις

EPRS online event on 6 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Together with policy-makers, experts and financial market operators, we will discuss the importance of the euro in the global economy by looking at its role as a reserve currency and its importance for exporters and financial market operators. The panel will also consider what initiatives can be taken to strengthen the role of the euro and how it can help to expand the EU's strategic autonomy and influence in the world.

Poster of the Public Hearing on the African Union and its human rights and democracy mechanisms - with a visual of the logo of the African Union
Ακροάσεις DROI DEVE

The Subcommittee on Human Rights, in association with the Committee on Development and the Delegation for relations with the Pan-African Parliament, will hold a public hearing on the African Union and its human rights and democracy mechanisms. This part (Part I) of the hearing will focus on the views of the civil society organisations.

Ακροάσεις CONT

The Committee on Budgetary Control will hold a public hearing on Instruments and Tools at EU Level and Developed at Member State Level to Prevent and Tackle Fraud - ARACHNE.

different art related tools on a table
Ακροάσεις CULT

On 5 December, the CULT Committee will hold a public hearing with school professors and experts on the topic “Teaching of music and arts in schools”.

Wooden gavel on top of book on a wooden table. European flag illustration.
Ακροάσεις AFCO

Analysis of the concept of European sovereignty and of the principles of subsidiarity and proportionality, their possible scope and hypothetical tensions between them, as well as on the existing political and legal mechanisms to ensure their implementation and the possible changes necessary to enhance their efficiency.

Wooden gavel on top of book on a wooden table. European flag illustration.
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organizes an Inter-parliamentary Committee Meeting (ICM) on “The situation of the Rule of Law in the EU”. The meeting is scheduled on Thursday, 1 December 2022, from 14.30 to 17.30, in the European Parliament premises in Brussels.

EPRS online event on 1 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: 45 years of EU-ASEAN dialogue relations: What way forward for the strategic partners?

This roundtable, organised jointly with EPinASEAN, will take stock of recent developments and focus on the future agenda: what can the two regions do to foster stability, build prosperity and address global challenges? This is of particular interest in the context of challenges to multilateralism emanating from current global geopolitical instability.

EPRS chat in EP Info Hub
Εργαστήρια EPRS

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Martin Hoflmayr, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές