Προσεχείς εκδηλώσεις

Ακροάσεις EMPL

On 6 February, EMPL Committee will hold a public hearing to evaluate the situation of workers and all people in the Member States suffering from the rising cost of living. This will bring to light the measures, which are /could be taken at both Member State and EU level in order to effectively address the social and employment consequences of the rising cost of living.

Wooden gavel and books of law
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

On 6 February, LIBE will hold an exchange of views with Commissioners Johansson and Reynders on the enforcement of EU law in the Area of Freedom, Security and Justice.

SEDE hearing Ukraine 6 February 2023
Ακροάσεις SEDE

Enhancing EU support for Ukraine: conditions for the European Peace Facility and replenishing capabilities through joint procurement to efficiently enhance military support to Ukraine and the European Defence Technological and Industrial Base

EPRS online event on 7 February
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This annual event focuses on budgetary and macro-economic challenges facing the EU and the euro area. Members of the European Parliament and experts from the European Commission will discuss economic trends and the contribution of the EU budget and the Next Generation EU recovery instrument to Europe's economy.

EPRS event on 8 February
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Representatives of the European Science Academies will present their latest report on regenerative agriculture: a critical analysis on soil-health restoration, carbon capture and storage, reversal of biodiversity loss, with final evidence-based policy recommendations. A roundtable discussion on the tools to meet the main goals and targets, of both the Farm to Fork and Biodiversity Strategies, will be held with members of the European Parliament and representatives of the Commission services.

EPRS chat in EP Info Hub
Εργαστήρια EPRS

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with David de Groot, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS chat in EP Info Hub
Εργαστήρια EPRS

* Artificial Intelligence

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Tambiama Madiega, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές