Προσεχείς εκδηλώσεις

EPRS event on 7 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Lord Plumb died back in April 2022. This roundtable, first of a new EPRS series, will devote to him as a British Conservative MEP and President of the European Parliament from 1987 to 1989, bringing together an eminent historian, a former MEP and a former Secretary-General of the European Parliament who will recollect their working experiences with former President Plumb. The event will be open by a video-message from current EP President, Roberta Metsola.

Banner
Άλλες εκδηλώσεις FEMM

On Thursday, 08 December 2022, the FEMM Committee will hold an Inter-parliamentary Committee Meeting on Gender Mainstreaming.

EPRS chat in EP Info Hub
Εργαστήρια EPRS

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Marcin Szczepanski and Guillaume Ragonnaud, policy experts in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS/EUI event on 8 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

The roundtable will discuss the impact of COVID-19 on science advice in policy-making and discuss lessons learnt from COVID-19 for science advice in policy-making under stress. In this dimension, speakers will focus on essential questions of the use of science advice for complex political decision preparation and decision-making under the conditions of uncertainty.

Close up of an hand repairing a mobile phone
Ακροάσεις IMCO

On 8 December, IMCO will hold a public hearing to follow up on Parliament’s motion for a resolution on the right to repair, adopted in April 2022. The aim of the hearing is to feed into the discussion related to the upcoming Commission proposal on the right to repair and more specifically, to look at how consumer rights and guarantees can be strengthened.

Calendar
Εργαστήρια FEMM

On Thursday, 08 December 2022, the FEMM Committee will hold a workshop on “Menstrual poverty” organised by the Policy Department on Citizen’s Rights and Constitutional Affairs.

Image of the EPRS Library reading room
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: 2022 – the year that shook the world: What think tanks are thinking

This roundtable is the EPRS annual flagship on key takeaways from 2022. Distinguished Think Tankers will discuss issues such as Russia's war on Ukraine, geopolitical shifts, energy crisis, macroeconomic situation, climate and other topics that made 2022 'the year that shook the world'. 

FISC Public hearing
Ακροάσεις FISC

On 09 January 2023, from 17:00 to 18:30, the FISC Subcommittee will host a public hearing on "Potential Distortions of the Single Market due to Personal Income Tax: challenges for SMEs and risks of harmful tax competition". The transformation of the way how we work through digitalization and globalization has been accelerated during the COVID19 pandemic and has led to a significant increase of remote working. These developments have also created new challenges in the area taxation.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές