Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 23 αποτελέσματα

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

This in-depth analysis was written upon request of the Committee on Regional Development, and it is an update of a similar document that was completed in November 2015. The aim is to inform Members about the political, socio-economic and administrative system of Croatia, in particular Šibenik-Knin and Karlovac Counties and the City of Zagreb. The analysis also provides an overview of cohesion policy in Croatia, including the arrangements in place for the 2014-2020 programming period and the European ...

Economic Governance Structures in the United States

Εν συντομία 15-10-2015

Summary of the Study "Economic Governance Structures in the United States" (author: J.Kirkegaard, Peterson Institute of International Economics).

This report summarizes the history and organization of the principal economic governance institutions in the United States.

Economic, Social and Territorial Situation of the Netherlands

Λεπτομερής ανάλυση 25-02-2015

This in-depth analysis provides an overview of the Netherlands, its political, economic and administrative system and of its Partnership Agreement for the 2014-2020 period. The analysis has been drawn up in preparation for the visit to the Netherlands by a delegation from the Committee on Regional Development.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και των προετοιμασιών που έχουν αναληφθεί σε διοικητικό επίπεδο για την επιτυχή έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Δεκατέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες υποστηρίζουν το συμπέρασμα αφενός ότι έχουν καταρτιστεί μέτρα απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες περιόδους, και ...

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period. The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

This study consists of: 1) an introductory section setting out the main physical and demographic data; 2) a general chapter on the Brazilian economy; 3) an in-depth analysis of the agricultural sector in terms of both production and commercial aspects; 4) an overview of conflicts and potentially conflictive issues in EU-Brazil relations; 5) and finally, some general comments on the new CAP 2014/2020.

Kosovo’s European integration prospects

Εν συντομία 09-01-2014

By agreeing with Serbia on ways to normalise relations, a key demand of the EU, Kosovo took a major step on the path towards the EU in 2013. Kosovo has started negotiations on a Stabilisation and Association Agreement with the EU, with conclusion expected in spring 2014.

The decommissioning of the shutdown reactors in Bulgaria, Lithuania and Slovakia is financially supported by the European Commission. The Budgetary Control Committee of the European Parliament has commissioned Öko-Institute with a study that analyses the best practice of selected decommissioning projects and contrasts those with the management in the three eastern European cases. The study identified best practices in the organization of the decommissioning projects in Germany and France. The comparison ...