Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 17 αποτελέσματα

The Conference on the Future of Europe is an opportunity to reflect on the Union's democratic foundations, including the legislative role of the Council of the European Union (EU) and its relations with the European Parliament. Is it pertinent to reform the Council, either by reinforcing its parliamentary features or by transforming it into a Senate or a Second Chamber? Would such a change enhance the democratic legitimacy of the EU decision-making process? To answer these questions, this study looks ...

The European Parliament is the only democratically elected body in the EU. Yet, unlike most parliaments, it has no formal right of legislative initiative. Initiating legislation lies almost solely with the EU's executive bodies, the Commission, and – to a limited but increasing extend – the European Council and the Council. This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, reveals that Parliament ...

The European Commission has a near monopoly on legislative initiative in the European Union (EU), with special initiative rights for other institutions applying only in certain specific cases. However, the European Parliament and the Council may invite the Commission to submit legislative proposals. Whilst this 'indirect' initiative right does not create an obligation on the Commission to propose the legislation requested, the Treaty of Lisbon codified the Commission's obligation to provide reasons ...

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens' participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument's functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing ...

Revising the European Citizens' Initiative

Εν συντομία 06-03-2019

The European Citizens' Initiative (ECI) has been in operation for almost seven years, and the rules governing its functioning are now subject to revision. Following interinstitutional negotiations, the Parliament and Council reached a provisional agreement on the Commission's proposal to revise the ECI. That agreement now requires formal approval by the co-legislators, and the European Parliament is expected to vote on the proposal during its March I plenary session.

The European Citizens' Initiative (ECI) is aimed at bringing the EU closer to its citizens, by enabling them to invite the European Commission to make a proposal for a legal act. Introduced by the Treaty of Lisbon, the ECI should provide every citizen with the right to participate in the democratic life of the Union. However, the ECI in practice has had various procedural hurdles, preventing the fulfilment of the regulation's objectives. The ECI is thus not fulfilling its potential with regard to ...

European Citizens' Initiative (ECI)

Εν συντομία 29-01-2018

The European Citizens' Initiative (ECI), introduced in 2009 with the Lisbon Treaty, is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, through addressing a request to the European Commission to make a proposal for a legal act. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. In September 2017, the European Commission presented a proposal for its amendment, picking up on a number ...

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-10-2017

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ διαμένοντες τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ο οποίος ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες και προϋποθέσεις σχετικά με την ΕΠΠ, τρεις πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ...

European Commission President Jean-Claude Juncker’s State of the Union address to the European Parliament, and the subsequent debate, on 13 September come in the context of the ongoing broader reflection on the future path of the European Union. This has been intensified by the first-ever withdrawal of a Member State from the Union; although lamented by most, this is often cited as an opportunity to rebuild the Union on stronger grounds. The debate will therefore feed into a larger reflection process ...

European Citizens' Initiative

Εν συντομία 10-04-2017

The European Citizens' Initiative (ECI) was introduced in 2009 with the Lisbon Treaty. It is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, by addressing requests to the European Commission for legislative proposals. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. This was the subject of a first three-yearly review by the Commission in 2015, leading to a debate on the ECI's ...