Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 6 από 6 αποτελέσματα

Plenary round-up – Brussels, July 2020

Εν συντομία 13-07-2020

The July 2020 plenary session was the fifth conducted with Members participating remotely, using the alternative voting procedure put in place in March by Parliament's Bureau, although a majority were present in Brussels. During this session a number of Council and European Commission statements were debated, with the presentation of the programme of activities of the German Presidency a highlight. Members also debated the conclusions of the European Council meeting of 19 June and preparation of ...

The European Union aims to ensure that road transport rules are applied effectively and without discrimination. The current rules governing the access to the international market for coach and bus services appear to have been only partly effective in promoting this mode of transport. There are still differences in rules on access to national markets, differences in openness of national markets, diverse national access arrangements and discrimination in access to terminals in some EU countries. In ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above mentioned proposal, submitted on 8 November 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Bus and coach transport is an economical, efficient and sustainable mode of transport that can contribute to reducing emissions and to improving accessibility for citizens with low income or living in isolated and low population density ...

This document, provided by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affaffairs Committee, analyses trends in the employment conditions of drivers in this sector. In particular, it aims to review whether the current regulatory framework including the Posting of Workers Directive is achieving the desired balance between market integration and social protection of workers, and what steps can be taken to ensure this balance in the future.

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ανάλυση των κοινωνικών και των εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών οδηγών που απασχολούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εστιάζει στα θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον εν λόγω κλάδο των μεταφορών, στα οποία συγκαταλέγονται ο χρόνος οδήγησης και ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και πρακτικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των οδηγών, όπως τα καθεστώτα απασχόλησης και τα επίπεδα εισοδήματος. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μια ...

Η μελέτη παρουσιάζει μια ανάλυση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών εμπορευματικών ενδομεταφορών στην ΕΕ και αναφέρεται στις κυριότερες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη ρύθμιση της αγοράς αυτής κατά τα τελευταία χρόνια. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς στα κράτη μέλη αποτέλεσαν τους δύο σημαντικότερους μοχλούς αλλαγής κατά τα τελευταία δέκα έτη. Στη μελέτη αναλύονται οι τροποποιήσεις που έγιναν στον κανονισμό και εξετάζονται οι διατάξεις επιβολής εντός των ...