Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 64 αποτελέσματα

From 2021 to 2025, the EU is gradually transferring part of its fishing quota shares to the UK, in line with the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). In total, 55 shared stocks are concerned, and 60 % of the overall Brexit quota transfer occurred in 2021. This infographic illustrates the EU quota transfer that year for some of the most affected fish stocks. The quota transfer in 2021 for the selected stocks totals 62 211 tonnes, with an estimated overall value of €103 million.

Accounting for 17 % of the global average per capita intake of animal protein, fisheries products support many people's livelihoods and make a significant contribution to food security. However, more than a third of world stocks are fished at biologically unsustainable levels. Economic losses from the depletion of fish stocks are estimated at US$83 billion. A reduction in fishing capacity and effort would contribute to the recovery of stocks, yet many governments of fishing countries continue to ...

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητη πολιτική. Ο πρωταρχικός στόχος της ΚΑλΠ, όπως αναθεωρήθηκε το 2002, είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και να εγγυηθεί εισοδήματα και θέσεις εργασίας για τους αλιείς. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας εισήχθησαν διάφορες τροποποιήσεις στην αλιευτική πολιτική. Το 2013, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν ...

Fisheries control and enforcement

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Το πεδίο δράσης της, δεδομένης της κρίσης που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τον τομέα της αλιείας, θεωρήθηκε περιορισμένο, λόγω του χαρακτήρα των μηχανισμών παρέμβασης που διαθέτει και της πενιχρής χρηματοδότησης που της παρέχεται, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί συνολική μεταρρύθμιση με την οποία τίθενται νέες βάσεις για την ΚΟΑ και για τη συνολική ...

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει περισσότερες από 20 διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση ενός νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου διακυβέρνησης για βιώσιμη αλιεία, στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις κύριες αλιευτικές ζώνες του πλανήτη ή στην προώθηση συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει διμερείς συμφωνίες, όπως συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ή πολυμερείς ...

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς στόλους των κρατών μελών το 2014 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της επεξεργασίας αλιευμάτων το 2011 (Πίνακας ΙΙ), στο ισοζύγιο εφοδιασμού σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2012 (Πίνακας ΙΙΙ), στην κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

Close to a new plan to manage Baltic fisheries

Εν συντομία 20-06-2016

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.