Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 62 αποτελέσματα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητη πολιτική. Ο πρωταρχικός στόχος της ΚΑλΠ, όπως αναθεωρήθηκε το 2002, είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και να εγγυηθεί εισοδήματα και θέσεις εργασίας για τους αλιείς. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας εισήχθησαν διάφορες τροποποιήσεις στην αλιευτική πολιτική. Το 2013, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν ...

Fisheries control and enforcement

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Το πεδίο δράσης της, δεδομένης της κρίσης που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τον τομέα της αλιείας, θεωρήθηκε περιορισμένο, λόγω του χαρακτήρα των μηχανισμών παρέμβασης που διαθέτει και της πενιχρής χρηματοδότησης που της παρέχεται, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί συνολική μεταρρύθμιση με την οποία τίθενται νέες βάσεις για την ΚΟΑ και για τη συνολική ...

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει περισσότερες από 20 διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση ενός νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου διακυβέρνησης για βιώσιμη αλιεία, στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις κύριες αλιευτικές ζώνες του πλανήτη ή στην προώθηση συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει διμερείς συμφωνίες, όπως συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ή πολυμερείς ...

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς στόλους των κρατών μελών το 2014 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της επεξεργασίας αλιευμάτων το 2011 (Πίνακας ΙΙ), στο ισοζύγιο εφοδιασμού σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2012 (Πίνακας ΙΙΙ), στην κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

Close to a new plan to manage Baltic fisheries

Εν συντομία 20-06-2016

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

Briefing 06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...