Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 22 αποτελέσματα

This At a glance note summarises the study on The European Schools system: State of Play, Challenges and Perspectives. The study examines the progress that the European Schools System has made during the past decade and overviews its state of affairs as of 2022. The educational dimension of the study focuses on questions related to teaching and learning, while the operational one concentrates on the administrative and managerial sides of the system. The study pinpoints the key challenges that the ...

Breaking cycles of disadvantage through education: An EU perspective

Λεπτομερής ανάλυση 02-12-2021

This analysis looks at statistics on perpetuated disadvantage in education and training, and studies a number of contributing factors by looking at evidence from case studies and other research that investigates the development of educational systems. It also analyses the extent to which reforms have been possible and the complex reasons behind them. Finally, it looks at the role of support and cooperation provided at EU level and the position of the European Parliament favouring a lifelong learning ...

The study demonstrates that the COVID-19 pandemic posed unprecedented challenges to the education and youth sector, revealing the lack of preparedness, as well as reinforcing structural weaknesses of education delivery. Recommendations are proposed for a robust action at the EU level to foster more resilient education and youth sector in Europe.

This paper demonstrates that the COVID-19 pandemic posed unprecedented and multidimensional challenges to the education systems and youth sector, revealing the lack of preparedness in terms of crisis management and digital education responses, as well as reinforcing structural weaknesses of education delivery. Given that various sectors of education and the youth sector faced distinct challenges, there are valuable lessons to be learnt from policy responses and best practices across Europe. The common ...

Conclusions and policy recommendations Against this backdrop, the study proposes a series of 9 policy recommendations: 1) Set up a concrete implementation strategy and draw up a comprehensive evaluation framework, in line with the UN’s sustainable development goal 4 on education, in order to monitor progress and identify shortcomings in the implementation of EEA initiatives.

This study presents and examines three communications on a future European Education Area published by the European Commission between November 2017 and September 2020, analysing the reception and assessment of these communications by the other EU institutions, Member States and various stakeholders. It highlights existing challenges and makes concrete recommendations as regards the strategy, governance and priorities required to turn the vision of a European Education Area into reality by 2025.

EU cooperation with Greenland

Briefing 11-04-2019

The overall aim of the European Union-Greenland Partnership Agreement is to boost ties and cooperation between the EU and Greenland, with education and training as one of several key areas of cooperation. As part of the partnership, and taking Greenland's needs into account, the focal point of EU-Greenland financial cooperation is education and training, with a special emphasis on boosting the pre-school and elementary school system, as well as on providing support for vocational education and post-elementary ...

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed ...

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χαράσσονται στο επίπεδο των μεμονωμένων κρατών μελών. Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει κυρίως υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο. Οι κύριοι στόχοι της δράσης της Ένωσης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού· την ενθάρρυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων και περιόδων σπουδών· την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας ...

European cooperation in the field of education and training is voluntary, yet a strategic framework sets objectives to be attained by 2020. Following a mid-term review concluded last year, the European Parliament will debate a report which praises efforts to take stakeholders’ feedback into account and makes a number of recommendations for the future.