1

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

01-02-2018

Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μετέτρεψε το ΠΔΠ από διοργανική συμφωνία σε νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ, το οποίο θεσπίζεται για μια ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων αυτής, προβλέπει δε διατάξεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης, με αποτέλεσμα να θέτει τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ειδικότερα ...

Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μετέτρεψε το ΠΔΠ από διοργανική συμφωνία σε νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ, το οποίο θεσπίζεται για μια ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων αυτής, προβλέπει δε διατάξεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης, με αποτέλεσμα να θέτει τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ειδικότερα, ο κανονισμός για το ΠΔΠ καθορίζει ανώτατα όρια δαπανών για ευρείες κατηγορίες δαπανών, τα αποκαλούμενα κονδύλια. Στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις σχετικά με νέο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027. Στις 27 Μαΐου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για το ΠΔΠ, μαζί με πρόταση για μέσο ανάκαμψης (Next Generation EU), σε συνέχεια της επιδημικής έξαρσης COVID-19.