6

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Διαχείριση της αλιείας της ΕΕ

01-01-2018

Η διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) βασίζεται στην ανάγκη να διασφαλιστούν η περιβαλλοντικά βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και τεχνικά μέτρα.

Η διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) βασίζεται στην ανάγκη να διασφαλιστούν η περιβαλλοντικά βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και τεχνικά μέτρα.

Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

01-01-2018

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συνολικά, η τρέχουσα ΚΟΑ αποσκοπεί στην προστασία των παραγωγών και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βελτιώνει και ενισχύει βασικά στοιχεία της ΚΟΑ, όπως τα πρότυπα της κοινής αγοράς, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι οργανώσεις παραγωγών, και εισάγει νέα στοιχεία ...

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συνολικά, η τρέχουσα ΚΟΑ αποσκοπεί στην προστασία των παραγωγών και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βελτιώνει και ενισχύει βασικά στοιχεία της ΚΟΑ, όπως τα πρότυπα της κοινής αγοράς, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι οργανώσεις παραγωγών, και εισάγει νέα στοιχεία, όπως η ενημέρωση για την αγορά.

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

01-01-2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι το νομικό της πλαίσιο εκτείνεται πέραν των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, η ΕΕ συμμετέχει σε πολυάριθμες πολυμερείς συμφωνίες και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), καθώς και σε 30 διμερείς αλιευτικές ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι το νομικό της πλαίσιο εκτείνεται πέραν των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, η ΕΕ συμμετέχει σε πολυάριθμες πολυμερείς συμφωνίες και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), καθώς και σε 30 διμερείς αλιευτικές συμφωνίες.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

01-01-2018

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και ...

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη.

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-01-2018

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ένωση μπορεί να αντλήσει μεγαλύτερο κέρδος από τον θαλάσσιο χώρο με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον συντονίζοντας το ευρύ φάσμα αλληλένδετων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Ως εκ τούτου, η ΟΘΠ στοχεύει στην ενίσχυση της επονομαζόμενης «γαλάζιας οικονομίας», που περιλαμβάνει όλες τις ...

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ένωση μπορεί να αντλήσει μεγαλύτερο κέρδος από τον θαλάσσιο χώρο με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον συντονίζοντας το ευρύ φάσμα αλληλένδετων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Ως εκ τούτου, η ΟΘΠ στοχεύει στην ενίσχυση της επονομαζόμενης «γαλάζιας οικονομίας», που περιλαμβάνει όλες τις θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

01-01-2018

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), και συγκεκριμένα: στον αλιευτικό στόλο των κρατών μελών το 2020 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας (2017), της υδατοκαλλιέργειας (2016) και της επεξεργασίας αλιευμάτων (2017) (Πίνακας ΙΙ), στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙΙΙ), στη φαινόμενη και κατά κεφαλήν κατανάλωση ...

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), και συγκεκριμένα: στον αλιευτικό στόλο των κρατών μελών το 2020 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας (2017), της υδατοκαλλιέργειας (2016) και της επεξεργασίας αλιευμάτων (2017) (Πίνακας ΙΙ), στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙΙΙ), στη φαινόμενη και κατά κεφαλήν κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙV) και στην κατανομή πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας κατά την περίοδο 2014-2020 (Πίνακας V).