Üleeuroopalised võrgud – suunised

01-02-2018

Euroopa Liidu toimimise leping (edaspidi „ELi toimimise leping“) hõlmab Maastrichti lepingus esimest korda mainitud üleeuroopalisi võrke (TEN) transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas, et ühendada omavahel kõik ELi piirkonnad. Nende võrkudega soovitakse toetada siseturu kasvu ja tööhõivet, järgides seejuures keskkonnaalaseid ja kestliku arengu eesmärke. 2013. aasta lõpus reformiti põhjalikult üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T).

Euroopa Liidu toimimise leping (edaspidi „ELi toimimise leping“) hõlmab Maastrichti lepingus esimest korda mainitud üleeuroopalisi võrke (TEN) transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas, et ühendada omavahel kõik ELi piirkonnad. Nende võrkudega soovitakse toetada siseturu kasvu ja tööhõivet, järgides seejuures keskkonnaalaseid ja kestliku arengu eesmärke. 2013. aasta lõpus reformiti põhjalikult üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T).