Põhiõiguste kaitse ELis

01-03-2018

Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Et tagada nende väärtuste järgimine, on ELi lepingu artiklis 7 ette nähtud mehhanism, mille abil teha kindlaks, kas liikmesriik on neid väärtusi oluliselt ja jätkuvalt rikkunud, ning vajaduse korral kohaldada sanktsioone. Hiljuti võeti see mehhanism esimest korda kasutusele. Euroopa Liidu jaoks on siduv ka põhiõiguste harta, milles on sätestatud põhiõigused, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad ELi õiguse rakendamisel järgima. Samuti on EL võtnud kohustuseks ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Et tagada nende väärtuste järgimine, on ELi lepingu artiklis 7 ette nähtud mehhanism, mille abil teha kindlaks, kas liikmesriik on neid väärtusi oluliselt ja jätkuvalt rikkunud, ning vajaduse korral kohaldada sanktsioone. Hiljuti võeti see mehhanism esimest korda kasutusele. Euroopa Liidu jaoks on siduv ka põhiõiguste harta, milles on sätestatud põhiõigused, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad ELi õiguse rakendamisel järgima. Samuti on EL võtnud kohustuseks ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.