11

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Ühise kalanduspoliitika teke ja areng

01-01-2018

Ühine kalanduspoliitika (ÜKP) sõnastati esmakordselt Rooma lepingus. Algselt oli see seotud ühise põllumajanduspoliitikaga, kuid on aja jooksul järjest iseseisvamaks muutunud. 2002. aastal läbi vaadatud ÜKP peamine eesmärk on tagada säästev kalandus ning kindlustada kaluritele sissetulek ja kindlad töökohad. Lissaboni lepinguga tehti kalanduspoliitikas mitu muudatust. 2013. aastal jõudsid nõukogu ja Euroopa Parlament kokkuleppele uue ÜKP osas, et tagada kalanduse ja vesiviljeluse keskkonna-alane, ...

Ühine kalanduspoliitika (ÜKP) sõnastati esmakordselt Rooma lepingus. Algselt oli see seotud ühise põllumajanduspoliitikaga, kuid on aja jooksul järjest iseseisvamaks muutunud. 2002. aastal läbi vaadatud ÜKP peamine eesmärk on tagada säästev kalandus ning kindlustada kaluritele sissetulek ja kindlad töökohad. Lissaboni lepinguga tehti kalanduspoliitikas mitu muudatust. 2013. aastal jõudsid nõukogu ja Euroopa Parlament kokkuleppele uue ÜKP osas, et tagada kalanduse ja vesiviljeluse keskkonna-alane, majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus pikas perspektiivis.

ELi kalavarude majandamine

01-01-2018

Kalavarude majandamine ühise kalanduspoliitika raames põhineb vajadusel tagada mere bioloogiliste ressursside keskkonnasäästlik kasutamine ja sektori pikaajaline elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja tehnilisi meetmeid.

Kalavarude majandamine ühise kalanduspoliitika raames põhineb vajadusel tagada mere bioloogiliste ressursside keskkonnasäästlik kasutamine ja sektori pikaajaline elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja tehnilisi meetmeid.

Kalandustegevuse kontrollimine ja õigusnormide jõustamine

01-01-2018

Kalandustegevuse kontrollimise ja õigusnormide jõustamise eesmärk on tagada kalandusalaste õigusnormide õige kohaldamine, vajaduse korral sunnivahenditega. Sellealane pädevus ja vastutus jaguneb liikmesriikide, komisjoni ja ettevõtjate vahel. Eeskirju eiravate liikmesriikide suhtes võidakse algatada rikkumismenetlus.

Kalandustegevuse kontrollimise ja õigusnormide jõustamise eesmärk on tagada kalandusalaste õigusnormide õige kohaldamine, vajaduse korral sunnivahenditega. Sellealane pädevus ja vastutus jaguneb liikmesriikide, komisjoni ja ettevõtjate vahel. Eeskirju eiravate liikmesriikide suhtes võidakse algatada rikkumismenetlus.

Kalandusele antav struktuuriabi

01-01-2018

Algselt rahastati Euroopa kalanduspoliitikat Kalanduse Arendusrahastu vahenditest, seejärel aastatel 2007–2013 Euroopa Kalandusfondist (EKF) ning praegu eraldatakse ajavahemikuks 2014–2020 sellele 6,4 miljardit eurot Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF). EMKFist toetatakse kalurite üleminekut säästvale kalapüügile ja rannikukogukondade majandustegevuse mitmekesistamist ning rahastatakse projekte, mis loovad Euroopa rannikualadel uusi töökohti ja parandavad seal elukvaliteeti.

Algselt rahastati Euroopa kalanduspoliitikat Kalanduse Arendusrahastu vahenditest, seejärel aastatel 2007–2013 Euroopa Kalandusfondist (EKF) ning praegu eraldatakse ajavahemikuks 2014–2020 sellele 6,4 miljardit eurot Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF). EMKFist toetatakse kalurite üleminekut säästvale kalapüügile ja rannikukogukondade majandustegevuse mitmekesistamist ning rahastatakse projekte, mis loovad Euroopa rannikualadel uusi töökohti ja parandavad seal elukvaliteeti.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus

01-01-2018

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus oli ühise kalanduspoliitika (ÜKP) esimene osa. Üldiselt on praeguse ühise turukorralduse eesmärk kaitsta tootjaid ning tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete turu keskkonnasäästlikkus ja majanduslik elujõulisus. Sellega parandatakse ja tugevdatakse ühise turukorralduse põhielemente, nagu ühised turustusnormid, tarbijate teavitamine ja tootjaorganisatsioonid, ning lisatakse uusi osi, nagu turuteave.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus oli ühise kalanduspoliitika (ÜKP) esimene osa. Üldiselt on praeguse ühise turukorralduse eesmärk kaitsta tootjaid ning tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete turu keskkonnasäästlikkus ja majanduslik elujõulisus. Sellega parandatakse ja tugevdatakse ühise turukorralduse põhielemente, nagu ühised turustusnormid, tarbijate teavitamine ja tootjaorganisatsioonid, ning lisatakse uusi osi, nagu turuteave.

Rahvusvahelised kalandussuhted

01-01-2018

Euroopa Liidul (EL) on rahvusvahelises kalanduskoostöös oluline roll. Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) välismõõtme kaudu püüab liit kaitsta asjaolu, et liidu õigusraamistik hõlmab rohkemat kui ELi laevade tegutsemist rahvusvahelistes vetes. ÜKP eesmärkide ja hea valitsemistava põhimõtete alusel osaleb EL arvukates mitmepoolsetes kokkulepetes ja piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides ning 30 kahepoolses kalanduskokkuleppes.

Euroopa Liidul (EL) on rahvusvahelises kalanduskoostöös oluline roll. Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) välismõõtme kaudu püüab liit kaitsta asjaolu, et liidu õigusraamistik hõlmab rohkemat kui ELi laevade tegutsemist rahvusvahelistes vetes. ÜKP eesmärkide ja hea valitsemistava põhimõtete alusel osaleb EL arvukates mitmepoolsetes kokkulepetes ja piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides ning 30 kahepoolses kalanduskokkuleppes.

Vesiviljelustoodang Euroopa Liidus

01-01-2018

Vesiviljelustoodang püsib Euroopa Liidus suhteliselt muutumatuna, võrreldes tehistingimustes peetavate mereandide tootmise kasvuga mujal maailmas. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Komisjon püüdnud ELi tootmispotentsiaali mitmete strateegia- ja suunisdokumentide avaldamise kaudu ära kasutada ning 2016. aastal loodi vesiviljeluse nõuandekomisjon. See organ koosneb valdkonna ja muude sidusrühmade organisatsioonide esindajatest ning tegeleb Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide nõustamisega.

Vesiviljelustoodang püsib Euroopa Liidus suhteliselt muutumatuna, võrreldes tehistingimustes peetavate mereandide tootmise kasvuga mujal maailmas. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Komisjon püüdnud ELi tootmispotentsiaali mitmete strateegia- ja suunisdokumentide avaldamise kaudu ära kasutada ning 2016. aastal loodi vesiviljeluse nõuandekomisjon. See organ koosneb valdkonna ja muude sidusrühmade organisatsioonide esindajatest ning tegeleb Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide nõustamisega.

Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika

01-01-2018

Euroopa Liidu (EL) integreeritud merenduspoliitika on kõigi merega seotud ELi poliitikasuundade terviklik käsitlus. See tugineb arusaamale, et oma paljusid omavahel seotud ookeanide, merede ja rannikualadega seotud tegevusi koordineerides võib liit saada oma merealalt rohkem kasu, avaldades samal ajal keskkonnale vähem mõju. Seega on integreeritud merenduspoliitika eesmärk tugevdada nn sinist majandust, mis hõlmab kõiki merega seotud majandustegevusi.

Euroopa Liidu (EL) integreeritud merenduspoliitika on kõigi merega seotud ELi poliitikasuundade terviklik käsitlus. See tugineb arusaamale, et oma paljusid omavahel seotud ookeanide, merede ja rannikualadega seotud tegevusi koordineerides võib liit saada oma merealalt rohkem kasu, avaldades samal ajal keskkonnale vähem mõju. Seega on integreeritud merenduspoliitika eesmärk tugevdada nn sinist majandust, mis hõlmab kõiki merega seotud majandustegevusi.

Euroopa kalandus arvudes

01-01-2018

Alljärgnevates tabelites esitatakse olulisemad statistilised andmed mitmete ühise kalanduspoliitikaga seotud valdkondade kohta: liikmesriikide kalalaevastik 2020. aastal (I tabel), tööhõive olukord kalandus- (2017), vesiviljelus- (2016) ja kalatöötlemissektorites (2017) (II tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmine, import ja eksport 2017. aastal (III tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete nähtav tarbimine ja tarbimine elaniku kohta 2017. aastal (IV tabel) ning vahendite eraldamine Euroopa ...

Alljärgnevates tabelites esitatakse olulisemad statistilised andmed mitmete ühise kalanduspoliitikaga seotud valdkondade kohta: liikmesriikide kalalaevastik 2020. aastal (I tabel), tööhõive olukord kalandus- (2017), vesiviljelus- (2016) ja kalatöötlemissektorites (2017) (II tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmine, import ja eksport 2017. aastal (III tabel), kalandus- ja vesiviljelustoodete nähtav tarbimine ja tarbimine elaniku kohta 2017. aastal (IV tabel) ning vahendite eraldamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastatel 2014–2020 (V tabel).

Eelseisvad üritused

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Muu sündmus -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Kuulamine -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Kuulamine -
FEMM LIBE

Partnerid