Hae

Tulokset

Näytetään 10 / 64 tulokset

Accounting for 17 % of the global average per capita intake of animal protein, fisheries products support many people's livelihoods and make a significant contribution to food security. However, more than a third of world stocks are fished at biologically unsustainable levels. Economic losses from the depletion of fish stocks are estimated at US$83 billion. A reduction in fishing capacity and effort would help stocks recover, yet many governments of fishing countries continue to support the sector ...

From 2021 to 2025, the EU is gradually transferring part of its fishing quota shares to the UK, in line with the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). In total, 55 shared stocks are concerned, and 60 % of the overall Brexit quota transfer occurred in 2021. This infographic illustrates the EU quota transfer that year for some of the most affected fish stocks. The quota transfer in 2021 for the selected stocks totals 62 211 tonnes, with an estimated overall value of €103 million.

Yhteisen kalastuspolitiikan taustat ja kehitys

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Yhteinen kalastusp olitiikka määriteltiin ensimmäisen kerran Rooman sopimuksessa. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä siitä on tullut yhä itsenäisempi. Kun kalastuspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2002, päätavoitteena oli varmistaa kestävä kalastus ja taata kalastajien toimeentulo ja vakaat työpaikat. Lissabonin sopimuksella kalastuspolitiikkaan tehtiin useita muutoksia. Vuonna 2013 neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta, jossa ...

Fisheries control and enforcement

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osio. Sen toiminta-alaa pidettiin viimeaikaisessa kalastusalan kriisissä rajallisena sen interventiomekanismien luonteen ja niille osoitetun niukan rahoituksen vuoksi. Tämä johti kattavaan uudistukseen, jossa laadittiin YMJ:n ja koko YKP:n uusi perusta vuodesta 2014 lähtien. Tarkistetulla YMJ:llä parannetaan markkinavalvontaa, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajille tiedottamista ...

Kansainväliset suhteet kalastuksen alalla

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Euroopan unioni on tehnyt yli 20 kansainvälistä kalastussopimusta, joiden tarkoituksena on ollut edistää kestävän kalastuksen hallinnan oikeudellisia, ympäristöpoliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä sekä varmistaa unionin pääsy maailman tärkeimmille kalastusalueille ja torjua laitonta kalastusta. Unioni tekee alalla kahdenvälisiä sopimuksia, esimerkiksi kestävää kalastusta koskevia kalastuskumppanuussopimuksia, tai monenvälisiä sopimuksia, kuten sopimuksia alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ...

Euroopan unionin kalastusala lukuina

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla, vesiviljelyalalla ja kalanjalostusalalla vuonna 2011 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hankintatase vuonna 2012 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kulutus vuonna 2012 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko  ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.