6

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

EU:n kalastuksenhoito

01-01-2018

Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) kalastuksenhoidon tavoitteena on varmistaa meren elollisten luonnonvarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja teknisiä toimenpiteitä.

Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) kalastuksenhoidon tavoitteena on varmistaa meren elollisten luonnonvarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja teknisiä toimenpiteitä.

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely

01-01-2018

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osa. Nykyisen YMJ:n tavoitteena on suojella tuottajia ja varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyys ja taloudellinen kannattavuus. Siinä on parannettu ja vahvistettu YMJ:n keskeisiä osatekijöitä, kuten kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia, kuluttajille tiedottamista ja tuottajaorganisaatioita, ja otettu käyttöön uusia osatekijöitä, kuten ...

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osa. Nykyisen YMJ:n tavoitteena on suojella tuottajia ja varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyys ja taloudellinen kannattavuus. Siinä on parannettu ja vahvistettu YMJ:n keskeisiä osatekijöitä, kuten kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia, kuluttajille tiedottamista ja tuottajaorganisaatioita, ja otettu käyttöön uusia osatekijöitä, kuten markkinatietous.

Kansainväliset suhteet kalastuksen alalla

01-01-2018

Euroopan unionilla on keskeinen rooli kalastusalan kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ulkoisen ulottuvuuden avulla EU pyrkii turvaamaan oikeudellisen kehyksensä toimintaympäristön, joka kattaa muutakin kuin kansainvälisillä vesillä toimivat EU:n alukset. YKP:n tavoitteiden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti EU on tehnyt lukuisia monenvälisiä sopimuksia ja 30 kahdenvälistä kalastussopimusta, minkä lisäksi se osallistuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ...

Euroopan unionilla on keskeinen rooli kalastusalan kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ulkoisen ulottuvuuden avulla EU pyrkii turvaamaan oikeudellisen kehyksensä toimintaympäristön, joka kattaa muutakin kuin kansainvälisillä vesillä toimivat EU:n alukset. YKP:n tavoitteiden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti EU on tehnyt lukuisia monenvälisiä sopimuksia ja 30 kahdenvälistä kalastussopimusta, minkä lisäksi se osallistuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan.

Vesiviljelytuotanto Euroopan unionissa

01-01-2018

Vesiviljelytuotanto ei ole Euroopan unionissa juurikaan lisääntynyt, vaikka se on maailmalla kasvussa. Komissio on 20 viime vuoden aikana pyrkinyt kehittämään EU:n tuotantokykyä erilaisilla strategioilla ja ohjeistuksilla. Vuonna 2016 perustettiin vesiviljelyalan neuvoa-antava toimikunta. Toimialan edustajien lisäksi siihen kuuluu edustajia asiaankuuluvista sidosryhmien organisaatioista, ja sen tehtävänä on antaa neuvontaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille.

Vesiviljelytuotanto ei ole Euroopan unionissa juurikaan lisääntynyt, vaikka se on maailmalla kasvussa. Komissio on 20 viime vuoden aikana pyrkinyt kehittämään EU:n tuotantokykyä erilaisilla strategioilla ja ohjeistuksilla. Vuonna 2016 perustettiin vesiviljelyalan neuvoa-antava toimikunta. Toimialan edustajien lisäksi siihen kuuluu edustajia asiaankuuluvista sidosryhmien organisaatioista, ja sen tehtävänä on antaa neuvontaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille.

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka

01-01-2018

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin EU:n merialan politiikkatoimiin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla valtameriin, meriin ja rannikoihin liittyviä toimiaan unioni voi saada merialueistaan suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään lujittamaan nk. sinistä taloutta, joka kattaa kaiken meriin perustuvan taloudellisen toiminnan.

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin EU:n merialan politiikkatoimiin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla valtameriin, meriin ja rannikoihin liittyviä toimiaan unioni voi saada merialueistaan suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään lujittamaan nk. sinistä taloutta, joka kattaa kaiken meriin perustuvan taloudellisen toiminnan.

Euroopan unionin kalastusala lukuina

01-01-2018

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2020 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2017, vesiviljelyalalla vuonna 2016 ja kalanjalostusalalla vuonna 2017 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2017 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus henkeä kohti vuonna 2017 (taulukko IV) sekä Euroopan ...

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2020 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2017, vesiviljelyalalla vuonna 2016 ja kalanjalostusalalla vuonna 2017 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2017 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus henkeä kohti vuonna 2017 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko V).