ThinkTank logo Na doiciméid a chabhróidh reachtaíocht nua AE a chruthú

Na doiciméid fhoilsithe is déanaí

Ar fáil ar 24-11-2020

Cúnamh téarnaimh do chomhtháthú agus do chríocha na hEorpa (REACT-EU)

15-10-2020

Is togra reachtach é REACT-EU chun an damáiste sóisialta agus eacnamaíoch ar toradh é ar phaindéim COVID-19 a dheisiú, agus chun ullmhú do théarnamh glas, digiteach agus athléimneach. Is é is aidhm do REACT-EU EUR 58 mbilliún breise a shlógadh do na cistí struchtúracha sa tréimhse 2020-2022, agus an tsolúbthacht i gcaiteachas an bheartais chomhtháthaithe a mhéadú.

Is togra reachtach é REACT-EU chun an damáiste sóisialta agus eacnamaíoch ar toradh é ar phaindéim COVID-19 a dheisiú, agus chun ullmhú do théarnamh glas, digiteach agus athléimneach. Is é is aidhm do REACT-EU EUR 58 mbilliún breise a shlógadh do na cistí struchtúracha sa tréimhse 2020-2022, agus an tsolúbthacht i gcaiteachas an bheartais chomhtháthaithe a mhéadú.

An Ciste um Aistriú Cóir (CUAC)

21-10-2020

Is ionstraim airgeadais nua laistigh den Bheartas Comhtháthaithe é an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC), arb é is aidhm dó tacaíocht a thabhairt do chríocha a bhfuil dúshláin mhóra shocheacnamaíocha os a gcomhair mar gheall ar an aistriú i dtreo neodracht aeráide. Le CUAC, éascófar cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, a bhfuil sé mar aidhm leis go mbeidh an tAontas neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Is ionstraim airgeadais nua laistigh den Bheartas Comhtháthaithe é an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC), arb é is aidhm dó tacaíocht a thabhairt do chríocha a bhfuil dúshláin mhóra shocheacnamaíocha os a gcomhair mar gheall ar an aistriú i dtreo neodracht aeráide. Le CUAC, éascófar cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, a bhfuil sé mar aidhm leis go mbeidh an tAontas neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Ar fáil ar 02-07-2019

Na Chéad Chonarthaí

01-01-2018

D’fhág iarmhairtí tubaisteacha an Dara Cogadh Domhanda agus an baol leanúnach go mbeadh coimhlint ann idir an tIarthar agus an tOirthear gur tugadh tús áite d’athmhuintearas idir an Fhrainc agus an Ghearmáin. Ba é an chéad chéim i dtreo lánpháirtíocht na hEorpa an cinneadh go ndéanfaí na tionscail ghuail agus chruach i sé thír de chuid na hEorpa a chomhthiomsú, ar cinneadh é ar tugadh feidhm dó le Conradh Pháras in 1951. Láidríodh bunús na lánpháirtíochta sin le Conarthaí na Róimhe in 1957 mar aon ...

D’fhág iarmhairtí tubaisteacha an Dara Cogadh Domhanda agus an baol leanúnach go mbeadh coimhlint ann idir an tIarthar agus an tOirthear gur tugadh tús áite d’athmhuintearas idir an Fhrainc agus an Ghearmáin. Ba é an chéad chéim i dtreo lánpháirtíocht na hEorpa an cinneadh go ndéanfaí na tionscail ghuail agus chruach i sé thír de chuid na hEorpa a chomhthiomsú, ar cinneadh é ar tugadh feidhm dó le Conradh Pháras in 1951. Láidríodh bunús na lánpháirtíochta sin le Conarthaí na Róimhe in 1957 mar aon leis an gcoincheap go mbeadh todhchaí chomhchoiteann ag na sé thír Eorpacha a bhí páirteach inti.

Ar fáil ar 01-07-2019

Forbairtí suas go dtí an Ionstraim Eorpach Aonair

01-01-2018

Baineann príomhfhorbairtí na gConarthaí luatha le cruthú acmhainní dílse an Chomhphobail, cumhachtaí buiséadacha na Parlaiminte a threisiú, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus an Córas Eorpach Airgeadaíochta a bhunú. Tacaíodh le coincheap na lánpháirtíochta nuair a tháinig feidhm leis an Ionstraim Eorpach Aonair in 1986, ar ionstraim í a d’athraigh Conradh na Róimhe go mór, trí mhargadh inmheánach mór a chruthú.

Baineann príomhfhorbairtí na gConarthaí luatha le cruthú acmhainní dílse an Chomhphobail, cumhachtaí buiséadacha na Parlaiminte a threisiú, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus an Córas Eorpach Airgeadaíochta a bhunú. Tacaíodh le coincheap na lánpháirtíochta nuair a tháinig feidhm leis an Ionstraim Eorpach Aonair in 1986, ar ionstraim í a d’athraigh Conradh na Róimhe go mór, trí mhargadh inmheánach mór a chruthú.

Conarthaí Maastricht agus Amstardam

01-01-2018

Chuir Conradh Maastricht athrú ar na conarthaí Eorpacha mar a bhí, agus chruthaigh sé Aontas Eorpach a bhí bunaithe ar thrí cholún: na Comhphobail Eorpacha, an comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) agus comhar i réimse an cheartais agus gnóthaí baile (CGB). Agus é ag féachaint do mhéadú an Aontais, rinne Conradh Amstardam na coigeartuithe a bhí de dhíth chun a chur ar chumas an Aontais feidhmiú ar bhonn níos éifeachtaí agus níos daonlathaí.

Chuir Conradh Maastricht athrú ar na conarthaí Eorpacha mar a bhí, agus chruthaigh sé Aontas Eorpach a bhí bunaithe ar thrí cholún: na Comhphobail Eorpacha, an comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) agus comhar i réimse an cheartais agus gnóthaí baile (CGB). Agus é ag féachaint do mhéadú an Aontais, rinne Conradh Amstardam na coigeartuithe a bhí de dhíth chun a chur ar chumas an Aontais feidhmiú ar bhonn níos éifeachtaí agus níos daonlathaí.

Conradh Nice agus an Coinbhinsiún maidir le Todhchaí an Aontais Eorpaigh

01-01-2018

Níor éirigh le Conradh Nice an tAontas Eorpach a ullmhú ach i bpáirt do na méaduithe tábhachtacha soir agus ó dheas a tharla an 1 Bealtaine 2004 agus an 1 Eanáir 2007. Dá bhrí sin, trí dhíriú ar cheisteanna arb é Dearbhú Laeken ba shiocair leo, rinne an Coinbhinsiún Eorpach iarracht chun bunús dhlí nua don Aontas a tháirgeadh i gcruth an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip. Nuair a dhiúltaíodh dó i reifrinn in dhá Bhallstát, níor daingníodh an conradh sin.

Níor éirigh le Conradh Nice an tAontas Eorpach a ullmhú ach i bpáirt do na méaduithe tábhachtacha soir agus ó dheas a tharla an 1 Bealtaine 2004 agus an 1 Eanáir 2007. Dá bhrí sin, trí dhíriú ar cheisteanna arb é Dearbhú Laeken ba shiocair leo, rinne an Coinbhinsiún Eorpach iarracht chun bunús dhlí nua don Aontas a tháirgeadh i gcruth an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip. Nuair a dhiúltaíodh dó i reifrinn in dhá Bhallstát, níor daingníodh an conradh sin.

Conradh Liospóin

01-01-2018

Cuirtear i láthair sa bhileog eolais seo cúlra agus forálacha fíor-riachtanacha Chonradh Liospóin. Is é is cuspóir don bhileog ná comhthéacs stairiúil a sholáthar do theacht chun cinn an téacs bhunúsaigh is déanaí seo de AE ó na téacsanna sin a tháinig roimhe. Mínítear na forálacha sonracha (lena ngabhann tagairtí d’airteagail) agus na héifeachtaí atá acu ar bheartais an Aontais Eorpaigh ar bhealach níos mine sna bileoga eolais a dhéileálann le beartais agus le saincheisteanna ar leith.

Cuirtear i láthair sa bhileog eolais seo cúlra agus forálacha fíor-riachtanacha Chonradh Liospóin. Is é is cuspóir don bhileog ná comhthéacs stairiúil a sholáthar do theacht chun cinn an téacs bhunúsaigh is déanaí seo de AE ó na téacsanna sin a tháinig roimhe. Mínítear na forálacha sonracha (lena ngabhann tagairtí d’airteagail) agus na héifeachtaí atá acu ar bheartais an Aontais Eorpaigh ar bhealach níos mine sna bileoga eolais a dhéileálann le beartais agus le saincheisteanna ar leith.

Foinsí agus raon feidhme dhlí an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Tá pearsantacht dhlítheanach ag an Aontas Eorpach agus dá réir sin tá a dhlíchóras féin aige atá éagsúil ón dlí idirnáisiúnta. Anuas air sin, tá éifeacht dhíreach nó indíreach ag dlí AE ar dhlíthe a mBallstát agus déantar cuid de dhlíchóras gach Ballstáit de. Is foinse dlí ann féin é an tAontas Eorpach. Is iondúil go roinntear an dlíchóras ina reachtaíocht phríomha (na Conarthaí agus prionsabail dhlíthiúla ghinearálta), reachtaíocht thánaisteach (bunaithe ar na Conarthaí) agus dlí forlíontach.

Tá pearsantacht dhlítheanach ag an Aontas Eorpach agus dá réir sin tá a dhlíchóras féin aige atá éagsúil ón dlí idirnáisiúnta. Anuas air sin, tá éifeacht dhíreach nó indíreach ag dlí AE ar dhlíthe a mBallstát agus déantar cuid de dhlíchóras gach Ballstáit de. Is foinse dlí ann féin é an tAontas Eorpach. Is iondúil go roinntear an dlíchóras ina reachtaíocht phríomha (na Conarthaí agus prionsabail dhlíthiúla ghinearálta), reachtaíocht thánaisteach (bunaithe ar na Conarthaí) agus dlí forlíontach.

Parlaimint na hEorpa: cúlra stairiúil

01-03-2018

Téann bunús Pharlaimint na hEorpa siar go dtí Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC), as a ndearnadh comhthionól na dtrí chomhphobal Eorpacha fhornáisiúnta a bhí ann ag an am. Tugadh an t-ainm ‘Parlaimint na hEorpa’ ar an tionól ina dhiaidh sin. Le himeacht ama, tá athruithe móra tagtha ar an institiúid, a bhfuil a Feisirí á dtoghadh go díreach ó 1979: d’athraigh sí ó thionól le comhaltaí ceaptha go dtí parlaimint thofa a aithnítear mar an comhlacht a shocraíonn clár oibre ...

Téann bunús Pharlaimint na hEorpa siar go dtí Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC), as a ndearnadh comhthionól na dtrí chomhphobal Eorpacha fhornáisiúnta a bhí ann ag an am. Tugadh an t-ainm ‘Parlaimint na hEorpa’ ar an tionól ina dhiaidh sin. Le himeacht ama, tá athruithe móra tagtha ar an institiúid, a bhfuil a Feisirí á dtoghadh go díreach ó 1979: d’athraigh sí ó thionól le comhaltaí ceaptha go dtí parlaimint thofa a aithnítear mar an comhlacht a shocraíonn clár oibre an Aontais Eorpaigh.

Parlaimint na hEorpa: nósanna imeachta toghcháin

01-02-2018

Tá na nósanna imeachta chun Parlaimint na hEorpa a thoghadh faoi rialú ag reachtaíocht Eorpach ina sainítear rialacha atá coiteann do gach Ballstát agus ag forálacha náisiúnta sonracha atá éagsúil ó Bhallstát amháin go Ballstát eile. Leagtar síos sna rialacha comhchoiteanna prionsabal na hionadaíochta cionmhaire agus neamh-chomhoiriúnachtaí áirithe a ghabhann leis an sainordú mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa. Tá go leor ábhar tábhachtach eile, amhail an córas toghcháin go díreach a úsáidtear ...

Tá na nósanna imeachta chun Parlaimint na hEorpa a thoghadh faoi rialú ag reachtaíocht Eorpach ina sainítear rialacha atá coiteann do gach Ballstát agus ag forálacha náisiúnta sonracha atá éagsúil ó Bhallstát amháin go Ballstát eile. Leagtar síos sna rialacha comhchoiteanna prionsabal na hionadaíochta cionmhaire agus neamh-chomhoiriúnachtaí áirithe a ghabhann leis an sainordú mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa. Tá go leor ábhar tábhachtach eile, amhail an córas toghcháin go díreach a úsáidtear agus an líon toghlach, faoi rialú ag dlíthe náisiúnta.

Imeachtaí atá ar na bacáin

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Éisteacht -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Éisteacht -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Éisteacht -
FISC

Grafaic faisnéise

Foilseacháin Think Tank

Is iad na húdair, agus iadsan amháin, atá freagrach as inneachar na ndoiciméad go léir atá ar láithreán gréasáin Think Tank agus ní gá gurb ionann aon tuairimí a nochtar iontu agus seasamh oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. Tá an láithreán gréasáin dírithe chuig Feisirí agus foireann na Parlaiminte mar áis dóibh san obair pharlaiminteach a dhéanann siad.

Tá an Think Tank ar siúl...