Cuardaigh

Do thorthaí

Ag taispeáint 10 as 366 torthaí

An Ciste um Aistriú Cóir

Bileoga Eolais AE 21-10-2020

Is ionstraim airgeadais nua laistigh den Bheartas Comhtháthaithe é an Ciste um Aistriú Cóir arb é is aidhm dó tacaíocht a thabhairt do chríocha a bhfuil dúshláin mhóra shocheacnamaíocha os a gcomhair mar gheall ar an aistriú i dtreo neodracht aeráide. Leis an gCiste um Aistriú Cóir, éascófar cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, a bhfuil sé mar aidhm leis go mbeidh an tAontas neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Is clár é REACT-EU chun an damáiste sóisialta agus eacnamaíoch ar toradh é ar phaindéim COVID-19 a dheisiú, agus chun ullmhú do théarnamh glas, digiteach agus athléimneach. Is é is aidhm do REACT-EU EUR 47.5 mbilliún breise a shlógadh do na cistí struchtúracha le haghaidh 2021 agus 2022, agus an tsolúbthacht i gcaiteachas an bheartais chomhtháthaithe a mhéadú.

Caiteachas an Aontais

Bileoga Eolais AE 01-05-2018

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Parlaimint na hEorpa go comhpháirteach an caiteachas buiséid a fhormheas. Ní mór do bhuiséad AE na huasteorainneacha caiteachais a urramú a comhaontaíodh faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) le haghaidh cheannteidil éagsúla, i.e. catagóirí caiteachais, amhail na cinn maidir leis an margadh aonair, comhtháthú agus acmhainní nádúrtha. Le hionstraimí solúbthachta, déantar a áirithiú gur féidir le AE freagairt i gcás ina mbeidh riachtanais gan choinne ...

Rialú buiséadach

Bileoga Eolais AE 01-05-2018

Déanann gach institiúid de chuid AE agus na Ballstáit grinnscrúdú ar bhuiséad AE. Déanann an Chúirt Iniúchóirí agus an Pharlaimint grinnscrúdú mionsonraithe ar leibhéil éagsúla. Gach bliain, déanann an Pharlaimint grinnscrúdú ar chur chun feidhme an bhuiséid d’fhonn urscaoileadh a dheonú don Choimisiún, d’institiúidí eile an Aontais agus do ghníomhaireachtaí an Aontais.

Oibríonn an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) chun córas trádála idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha a ráthú. D’ainneoin na sáinne i gcaibidlíochtaí trádála, tá bealaí chun rialacha EDT a nuachóiriú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda nua á bhfiosrú. Faoi Chonradh Liospóin, ritheann an Pharlaimint reachtaíocht i gcomhpháirt leis an gComhairle agus tá ról grinnscrúdaithe tábhachtach aici maidir le beartas trádála idirnáisiúnta.

Cearta an Duine

Bileoga Eolais AE 01-05-2018

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do thacaíocht a thabhairt don daonlathas agus do chearta an duine ina chaidreamh seachtrach, i gcomhréir le prionsabail na saoirse, an daonlathais agus na hurraime do chearta an duine, na saoirsí bunúsacha agus an smachta reachta, arb orthusan a fothaíodh an tAontas. Féachann an tAontas le hábhair imní maidir le cearta an duine a phríomhshruthú i ngach ceann dá bheartais agus dá chláir, agus tá ionstraimí éagsúla beartais um chearta an duine aige i gcomhair gníomhaíochtaí ...

Is tosaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh an daonlathas a chur chun cinn ar fud na cruinne. Is é an daonlathas an t-aon chóras rialaithe go fóill inar féidir le daoine a gcearta daonna a fheidhmiú ina n-iomláine, agus is gné chinntitheach é ó thaobh na forbartha agus cobhsaíocht fhadtéarmach de. Agus í ar an aon institiúid de chuid AE a thoghtar go díreach, tá tiomantas ar leith ag Parlaimint na hEorpa do chur chun cinn an daonlathais.

Cuireadh an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) ar bun in 1994 chun forálacha an Aontais Eorpaigh maidir lena mhargadh inmheánach a leathnú chuig tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE). Is páirtithe sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch iad an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin. Is comhalta de CSTE í an Eilvéis ach níl sí rannpháirteach in LEE. Tá ceangal freisin idir AE agus comhpháirtithe LEE agus CSTE (an Iorua agus an Íoslainn) trí ‘bheartais thuaisceartacha’ agus fóraim éagsúla a dhíríonn ...

An nós imeachta buiséadach

Bileoga Eolais AE 01-05-2018

Ó Chonarthaí 1970 agus 1975, cuireadh le ról Pharlaimint na hEorpa sa phróiseas buiséadach diaidh ar ndiaidh. Le Conradh Liospóin tugadh don Pharlaimint an guth céanna leis an gComhairle faoi bhuiséad iomlán AE.

Sláinte agus sábháilteacht ag an obair

Bileoga Eolais AE 01-05-2018

Ó na 1980idí, is saincheist thábhachtach do AE í sláinte agus sábháilteacht ag an obair. Nuair a tugadh isteach reachtaíocht ar an leibhéal Eorpach, leagadh síos íoschaighdeáin do chosaint oibrithe, agus cuireadh ar chumas na mBallstát bearta níos déine a choinneáil nó a thabhairt isteach. Nuair a tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, rinneadh Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ceangailteach ó thaobh an dlí de, rud a rinne réimse níos tábhachtaí de reachtaíocht AE den bheartas sláinte ...