16

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

The potential of hydrogen for decarbonising steel production

14-12-2020

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as ...

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as the larger implications and longer-term consequences of switching to hydrogen in this key industrial sector.

What if smartphones could help contain COVID-19?

24-03-2020

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should ...

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should be tested with urgency, avoiding the further spread of the infection.

What if hydrogen could help decarbonise transport?

22-11-2019

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

What if we let consumer electricity prices fluctuate?

10-01-2019

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

What if we were to travel on levitating trains?

12-04-2018

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Sláinte phoiblí

01-02-2018

Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), cuireadh feabhas ar thábhacht an bheartais sláinte trína shonrú go ndéanfar ‘ardleibhéal cosanta le haghaidh sláinte an duine a áirithiú i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais’ (Airteagal 168(1) CFAE). Is leis na Ballstáit i gcónaí a luíonn an phríomhfhreagracht as cosaint sláinte agus, go háirithe, as córais chúram sláinte. Tá ról tábhachtach ag AE, áfach, maidir le feabhas a chur ar shláinte phoiblí ...

Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), cuireadh feabhas ar thábhacht an bheartais sláinte trína shonrú go ndéanfar ‘ardleibhéal cosanta le haghaidh sláinte an duine a áirithiú i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais’ (Airteagal 168(1) CFAE). Is leis na Ballstáit i gcónaí a luíonn an phríomhfhreagracht as cosaint sláinte agus, go háirithe, as córais chúram sláinte. Tá ról tábhachtach ag AE, áfach, maidir le feabhas a chur ar shláinte phoiblí, maidir le galair a chosc agus a bhainistiú, maidir le foinsí contúirte do shláinte an duine a mhaolú agus maidir le comhchuibhiú a dhéanamh ar straitéisí sláinte idir na Ballstáit. Rinne an tAontas beartas cuimsitheach a chur chun feidhme go rathúil tríd an straitéis dar teideal ‘Sláinte i leith Fáis’ agus trína tríú clár le haghaidh ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020), chomh maith le moll de reachtaíocht thánaisteach. Leanfaidh Clár EU4Health de chistiú a sholáthar i gcaitheamh thréimhse an chláir ó 2021 go 2027.

Cógais agus Feistí Leighis

01-02-2018

Tá cógais agus feistí leighis faoi réir rialacha an mhargaidh aonair agus tá tionchar díreach acu ar shláinte daoine. Tá creat dlíthiúil daingean i bhfeidhm chun an tsláinte phoiblí a chosaint agus chun sábháilteacht na dtáirgí sin a ráthú. Cumhdaíonn sé an timthriall iomlán, ó thrialacha agus tástálacha, go húdarú don chur ar an margadh, go faireachas agus aistarraingt. I measc na saincheisteanna tábhachtacha a ndéileálann AE leo sa réimse sin tá rochtain ar chógais inacmhainne, frithsheasmhacht ...

Tá cógais agus feistí leighis faoi réir rialacha an mhargaidh aonair agus tá tionchar díreach acu ar shláinte daoine. Tá creat dlíthiúil daingean i bhfeidhm chun an tsláinte phoiblí a chosaint agus chun sábháilteacht na dtáirgí sin a ráthú. Cumhdaíonn sé an timthriall iomlán, ó thrialacha agus tástálacha, go húdarú don chur ar an margadh, go faireachas agus aistarraingt. I measc na saincheisteanna tábhachtacha a ndéileálann AE leo sa réimse sin tá rochtain ar chógais inacmhainne, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac, iompraíocht eiticiúil i dtrialacha cliniciúla, agus dreasachtaí chun tabhairt faoi thaighde agus forbairt. Chun cos a choinneáil le dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch agus chun freagairt do bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, bíonn bearta reachtacha agus beartais faoi réir meastóireacht rialta agus iarchúram rialta.

Sábháilteacht bia

01-02-2018

Tá dhá aidhm le beartas sábháilteachta bia na hEorpa: sláinte an duine agus leasanna tomhaltóirí a chosaint agus oibriú rianúil an mhargaidh aonair Eorpaigh a chothú. Dá bhrí sin, áirithíonn AE go ndéantar caighdeáin rialaithe a bhunú agus a urramú sna réimsí seo a leanas: sláinteachas beatha agus táirgí bia, sláinte ainmhithe, sláinte plandaí, agus éilliú bia ó shubstaintí seachtracha a chosc. Déanann an tAontas rialáil ar lipéadú le haghaidh táirgí beatha agus bia freisin.

Tá dhá aidhm le beartas sábháilteachta bia na hEorpa: sláinte an duine agus leasanna tomhaltóirí a chosaint agus oibriú rianúil an mhargaidh aonair Eorpaigh a chothú. Dá bhrí sin, áirithíonn AE go ndéantar caighdeáin rialaithe a bhunú agus a urramú sna réimsí seo a leanas: sláinteachas beatha agus táirgí bia, sláinte ainmhithe, sláinte plandaí, agus éilliú bia ó shubstaintí seachtracha a chosc. Déanann an tAontas rialáil ar lipéadú le haghaidh táirgí beatha agus bia freisin.

Beartas comhshaoil: prionsabail ghinearálta agus creat bunúsach

01-02-2018

Tá beartas comhshaoil na hEorpa ag brath ar na prionsabail réamhchúraim, seachaint agus truailliú a cheartú ag an bhfoinse, agus ar an bprionsabal go n-íocann an truaillitheoir. Socraíonn cláir ghníomhaíochta comhshaoil ilbhliantúil an creat do ghníomhaíocht sa todhchaí i ngach réimse den bheartas comhshaoil. Tá siad leabaithe i straitéisí cothrománach agus cuireann siad san áireamh sna hidirbheartaíochtaí comhshaoil idirnáisiúnta. Ag ar deireadh, tá cur chun feidhme ríthábhachtach.

Tá beartas comhshaoil na hEorpa ag brath ar na prionsabail réamhchúraim, seachaint agus truailliú a cheartú ag an bhfoinse, agus ar an bprionsabal go n-íocann an truaillitheoir. Socraíonn cláir ghníomhaíochta comhshaoil ilbhliantúil an creat do ghníomhaíocht sa todhchaí i ngach réimse den bheartas comhshaoil. Tá siad leabaithe i straitéisí cothrománach agus cuireann siad san áireamh sna hidirbheartaíochtaí comhshaoil idirnáisiúnta. Ag ar deireadh, tá cur chun feidhme ríthábhachtach.

Truailliú aeir agus torainn

01-02-2018

Déanann truailliú aeir agus barraíocht torainn dochar dár sláinte agus dár gcomhshaol. Eascraíonn truailliú aeir go príomha ó thionscail, ó iompar, ó tháirgeadh fuinnimh agus ón talmhaíocht. D’fhéach straitéis cáilíochta aeir 2013 AE le comhlíonadh iomlán na reachtaíochta cáilíochta aeir a bhí ann cheana a bhaint amach faoi 2020 agus leagadh síos spriocanna fadtéarmacha sa straitéis do 2030. Mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip, tá athbhreithniú á dhéanamh ag AE ar na caighdeáin sin, chun iad ...

Déanann truailliú aeir agus barraíocht torainn dochar dár sláinte agus dár gcomhshaol. Eascraíonn truailliú aeir go príomha ó thionscail, ó iompar, ó tháirgeadh fuinnimh agus ón talmhaíocht. D’fhéach straitéis cáilíochta aeir 2013 AE le comhlíonadh iomlán na reachtaíochta cáilíochta aeir a bhí ann cheana a bhaint amach faoi 2020 agus leagadh síos spriocanna fadtéarmacha sa straitéis do 2030. Mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip, tá athbhreithniú á dhéanamh ag AE ar na caighdeáin sin, chun iad a ailíniú níos dlúithe le moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá sé d’aidhm ag AE freisin feabhas a chur ar reachtaíocht fhoriomlán AE maidir le haer glan, ag tógáil ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó mheastóireacht 2019 (‘seiceáil oiriúnachta’) ar na Treoracha maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh. Leis an Treoir um Thorann Timpeallachta 2002 cabhraítear chun leibhéil torainn in AE a shainaithint agus na bearta is gá a thógáil chun na leibhéil sin a laghdú mar is cuí. Rialaítear truailliú torainn ó fhoinsí sonracha le reachtaíocht ar leith.

Imeachtaí atá ar na bacáin

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Imeacht eile -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Imeacht eile -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Imeacht eile -
EPRS

Pairtnéirí