11

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

An Comhbheartas Iascaigh: bunús agus forbairt

01-01-2018

Ceapadh Comhbheartas Iascaigh ar dtús i gConradh na Róimhe. Bhí an Comhbheartas Iascaigh nasctha leis an gComhbheartas Talmhaíochta i dtús báire, ach le himeacht ama tugadh níos mó neamhspleáchais dó. Is é príomhsprioc CBI, mar a athbhreithníodh é in 2002, iascach inbhuanaithe a áirithiú chomh maith le hioncam agus poist sheasmhacha a ráthú d’iascairí. Tugadh isteach roinnt mhaith athruithe ar an mbeartas iascaigh le Conradh Liospóin. In 2013, tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú ...

Ceapadh Comhbheartas Iascaigh ar dtús i gConradh na Róimhe. Bhí an Comhbheartas Iascaigh nasctha leis an gComhbheartas Talmhaíochta i dtús báire, ach le himeacht ama tugadh níos mó neamhspleáchais dó. Is é príomhsprioc CBI, mar a athbhreithníodh é in 2002, iascach inbhuanaithe a áirithiú chomh maith le hioncam agus poist sheasmhacha a ráthú d’iascairí. Tugadh isteach roinnt mhaith athruithe ar an mbeartas iascaigh le Conradh Liospóin. In 2013, tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú maidir le CBI nua, le haghaidh inbhuanaitheacht fhadtéarmach chomhshaoil, eacnamaíoch agus shóisialta na ngníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe.

Bainistiú iascaigh san Aontas

01-01-2018

Tá bainistiú iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI) bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar acmhainní bitheolaíocha muirí ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus go ndéantar inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach maidir leis an rochtain ar uiscí AE, maidir le leithdháileadh agus úsáid acmhainní, maidir le gabhálacha iomlána incheadaithe, maidir le teorannú na hiarrachta ...

Tá bainistiú iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI) bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar acmhainní bitheolaíocha muirí ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus go ndéantar inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach maidir leis an rochtain ar uiscí AE, maidir le leithdháileadh agus úsáid acmhainní, maidir le gabhálacha iomlána incheadaithe, maidir le teorannú na hiarrachta iascaireachta agus maidir le bearta teicniúla eile.

Rialú agus forfheidhmiú iascaigh

01-01-2018

Tá sé mar aidhm le rialú agus forfheidhmiú iascaigh cur i bhfeidhm ceart rialacháin maidir le hiascaigh a áirithiú agus, i gcás inar gá, comhlíonadh na rialacha sin a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, tá inniúlachtaí agus freagrachtaí roinnte ar na Ballstáit, ar an gCoimisún agus ar na hoibreoirí. Na Ballstáit nach gcomhlíonann na rialacha sin, is féidir imeachtaí um shárú a thionscnamh ina n-aghaidh.

Tá sé mar aidhm le rialú agus forfheidhmiú iascaigh cur i bhfeidhm ceart rialacháin maidir le hiascaigh a áirithiú agus, i gcás inar gá, comhlíonadh na rialacha sin a fhorfheidhmiú. I dtaca leis sin, tá inniúlachtaí agus freagrachtaí roinnte ar na Ballstáit, ar an gCoimisún agus ar na hoibreoirí. Na Ballstáit nach gcomhlíonann na rialacha sin, is féidir imeachtaí um shárú a thionscnamh ina n-aghaidh.

Cúnamh struchtúrtha iascaigh

01-01-2018

Cé gur maoiníodh an beartas Eorpach iascaigh ar dtús leis an Ionstraim Airgeadais um Threoraíocht Iascaigh (IATI), maoiníodh leis an gCiste Eorpach Iascaigh (CEI) é don tréimhse 2007-2013, agus maoinítear leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) faoi láthair é, a bhfuil luach EUR 6.4 billiún air don tréimhse 2014-2020. Le CEMI, tugtar tacaíocht d’iascairí atá ag aistriú go dtí an iascaireacht inbhuanaithe, tugtar tacaíocht do phobail cois cósta a ngeilleagair a éagsúlú agus maoinítear tionscadail ...

Cé gur maoiníodh an beartas Eorpach iascaigh ar dtús leis an Ionstraim Airgeadais um Threoraíocht Iascaigh (IATI), maoiníodh leis an gCiste Eorpach Iascaigh (CEI) é don tréimhse 2007-2013, agus maoinítear leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) faoi láthair é, a bhfuil luach EUR 6.4 billiún air don tréimhse 2014-2020. Le CEMI, tugtar tacaíocht d’iascairí atá ag aistriú go dtí an iascaireacht inbhuanaithe, tugtar tacaíocht do phobail cois cósta a ngeilleagair a éagsúlú agus maoinítear tionscadail chun poist nua a chruthú agus chun an caighdeán saoil feadh chósta na hEorpa a fheabhsú.

Comheagrú na Margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe

01-01-2018

Ba é Comheagrú na Margaí (CEM) i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe an chéad chomhpháirt den Chomhbheartas Iascaigh (CBI). Ar an iomlán, tá sé mar aidhm le CEM reatha táirgeoirí a chosaint agus inbhuaine comhshaoil agus inmharthanacht eacnamaíoch an mhargaidh a áirithiú i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. Feabhsaítear agus neartaítear leis gnéithe tábhachtacha de CEM amhail comhchaighdeáin mhargaíochta, faisnéis do thomhaltóirí agus eagraíochtaí táirgeoirí, agus tugtar isteach gnéithe ...

Ba é Comheagrú na Margaí (CEM) i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe an chéad chomhpháirt den Chomhbheartas Iascaigh (CBI). Ar an iomlán, tá sé mar aidhm le CEM reatha táirgeoirí a chosaint agus inbhuaine comhshaoil agus inmharthanacht eacnamaíoch an mhargaidh a áirithiú i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. Feabhsaítear agus neartaítear leis gnéithe tábhachtacha de CEM amhail comhchaighdeáin mhargaíochta, faisnéis do thomhaltóirí agus eagraíochtaí táirgeoirí, agus tugtar isteach gnéithe nua leis, amhail faisnéis maidir leis an margadh.

Caidreamh iascaigh idirnáisiúnta

01-01-2018

Tá ról lárnach ag an Aontas Eorpach (AE) i dtaca le comhar idirnáisiúnta iascaigh. Tríd an ngné sheachtrach dá Chomhbheartas Iascaigh (CBI) tá an tAontas ag iarraidh imthosca a chreata dhlíthiúil a chosaint a théann thar shoithí AE atá ag oibriú in uiscí idirnáisiúnta. Ar bhonn chuspóirí CBI agus phrionsabail an dea-rialachais, bíonn an tAontas rannpháirteach san iliomad comhaontuithe iltaobhacha agus in eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh (ERBIanna), chomh maith le 30 comhaontú déthaobhach ...

Tá ról lárnach ag an Aontas Eorpach (AE) i dtaca le comhar idirnáisiúnta iascaigh. Tríd an ngné sheachtrach dá Chomhbheartas Iascaigh (CBI) tá an tAontas ag iarraidh imthosca a chreata dhlíthiúil a chosaint a théann thar shoithí AE atá ag oibriú in uiscí idirnáisiúnta. Ar bhonn chuspóirí CBI agus phrionsabail an dea-rialachais, bíonn an tAontas rannpháirteach san iliomad comhaontuithe iltaobhacha agus in eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh (ERBIanna), chomh maith le 30 comhaontú déthaobhach iascaigh.

Táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach

01-01-2018

Tá táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach fós réasúnta marbhánta i gcomparáid leis an méadú atá ar rátaí táirgeachta bia mara feirmshaothraithe, a dhéantar ar an leibhéal domhanda. Le 20 bliain anuas, tá iarracht á déanamh ag an gCoimisiún acmhainneacht táirgeachta in AE a fhorbairt, trí dhoiciméid éagsúla straitéise agus treorach a sheoladh, agus cuireadh an Chomhairle Chomhairleach um Dhobharshaothrú ar bun (AAC) in 2016. Tá an comhlacht sin comhdhéanta d’ionadaithe ón tionscal agus eagraíochtaí ...

Tá táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach fós réasúnta marbhánta i gcomparáid leis an méadú atá ar rátaí táirgeachta bia mara feirmshaothraithe, a dhéantar ar an leibhéal domhanda. Le 20 bliain anuas, tá iarracht á déanamh ag an gCoimisiún acmhainneacht táirgeachta in AE a fhorbairt, trí dhoiciméid éagsúla straitéise agus treorach a sheoladh, agus cuireadh an Chomhairle Chomhairleach um Dhobharshaothrú ar bun (AAC) in 2016. Tá an comhlacht sin comhdhéanta d’ionadaithe ón tionscal agus eagraíochtaí geallsealbhóra ábhartha eile agus tugann siad comhairle do na hinstitiúidí Eorpacha agus do na Ballstáit.

Beartas Muirí Comhtháite an Aontais Eorpaigh

01-01-2018

Tá an Beartas Muirí Comhtháite (BMC) an Aontais Eorpaigh ina chur chuige iomlánaíoch i dtaca le beartais uile na mara de chuid an Aontais. Tá sé bunaithe ar an smaoineamh gur féidir leis an Aontas torthaí níos airde a bhaint as a spás muirí agus tionchar níos lú aige ar an gcomhshaol trí chomhordú a dhéanamh ar réimse leathan gníomhaíochtaí idirnasctha a bhaineann le haigéin, farraigí agus cóstaí. Dá réir sin, tá sé mar aidhm ag an BMC an geilleagar gorm mar a thugtar air, lena gcuimsítear gach gníomhaíocht ...

Tá an Beartas Muirí Comhtháite (BMC) an Aontais Eorpaigh ina chur chuige iomlánaíoch i dtaca le beartais uile na mara de chuid an Aontais. Tá sé bunaithe ar an smaoineamh gur féidir leis an Aontas torthaí níos airde a bhaint as a spás muirí agus tionchar níos lú aige ar an gcomhshaol trí chomhordú a dhéanamh ar réimse leathan gníomhaíochtaí idirnasctha a bhaineann le haigéin, farraigí agus cóstaí. Dá réir sin, tá sé mar aidhm ag an BMC an geilleagar gorm mar a thugtar air, lena gcuimsítear gach gníomhaíocht eacnamaíoch ar muir, a neartú.

Iascaigh Eorpacha i bhfigiúirí

01-01-2018

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI), eadhon: cabhlaigh iascaigh na mBallstát in 2020 (Tábla I), an staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2017), dobharshaothraithe (2016), agus próiseála éisc (2017) (Tábla II), an táirgeadh, allmhairiú agus onnmhairiú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla IV), agus leithdháiltí ...

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI), eadhon: cabhlaigh iascaigh na mBallstát in 2020 (Tábla I), an staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2017), dobharshaothraithe (2016), agus próiseála éisc (2017) (Tábla II), an táirgeadh, allmhairiú agus onnmhairiú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla IV), agus leithdháiltí achmhainní an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ó 2014 go 2020 (Tábla V).

Imeachtaí atá ar na bacáin

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Imeacht eile -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Éisteacht -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Éisteacht -
FEMM LIBE

Pairtnéirí