10

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Éifeachtúlacht acmhainní agus an geilleagar ciorclach

01-04-2018

Tá leibhéil arda truaillithe, díghrádaithe comhshaoil agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha ann mar thoradh ar phatrúin úsáide acmhainní an ama atá caite agus ar na patrúin reatha. Tá stair fhada ag beartas dramhaíola AE agus tá sé dírithe go tradisiúnta ar bhainistiú dramhaíola níos inbhuanaithe. Ba cheart leis an Treochlár chuig Eoraip Éifeachtach Acmhainní agus an leis an bPacáiste don Gheilleagar Ciorclach go n-athrófaí an treocht sin, trí gheilleagar AE a athrú go dtí geilleagar inbhuanaithe faoi ...

Tá leibhéil arda truaillithe, díghrádaithe comhshaoil agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha ann mar thoradh ar phatrúin úsáide acmhainní an ama atá caite agus ar na patrúin reatha. Tá stair fhada ag beartas dramhaíola AE agus tá sé dírithe go tradisiúnta ar bhainistiú dramhaíola níos inbhuanaithe. Ba cheart leis an Treochlár chuig Eoraip Éifeachtach Acmhainní agus an leis an bPacáiste don Gheilleagar Ciorclach go n-athrófaí an treocht sin, trí gheilleagar AE a athrú go dtí geilleagar inbhuanaithe faoi 2050. Leis na ceithre threoir nua maidir le dramhaíl sa phacáiste nua don Gheilleagar Ciorclach a bhí ann le deanaí, tugtar isteach spriocanna nua bainistithe dramhaíola maidir le cosc, athúsáid athchúrsáil agus líonadh talún.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Ceimiceáin agus lotnaidicídí

01-02-2018

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint agus bacainní ar thrádáil a chosc. Is éard atá sa reachtaíocht sin ná rialacha lena rialaítear margaíocht agus úsáid catagóirí áirithe táirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha ar leith a chur ar an margadh agus a úsáid, agus rialacha lena rialaítear mórthionóiscí agus onnmhairiú substaintí contúirteacha. Faoin téarma ‘lotnaidicídí ...

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint agus bacainní ar thrádáil a chosc. Is éard atá sa reachtaíocht sin ná rialacha lena rialaítear margaíocht agus úsáid catagóirí áirithe táirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha ar leith a chur ar an margadh agus a úsáid, agus rialacha lena rialaítear mórthionóiscí agus onnmhairiú substaintí contúirteacha. Faoin téarma ‘lotnaidicídí’ cuirtear substaintí le chéile ar substaintí iad a úsáidtear chun orgánaigh a mheastar a bheith díobhálach a chosc, a dhíothú agus a thoirmeasc. Áirítear orthu sin táirgí bithicíde agus táirgí cosanta plandaí (PPPanna). Is é an t-éacht is tábhachtaí a rinneadh ar leibhéal AE ná Rialachán REACH, lena rialaítear clárú, meastóireacht agus údarú substaintí contúirteacha agus na srianta is infheidhme maidir leo.

Bithéagsúlacht, úsáid talún agus foraoiseacht

01-02-2018

Céim mhór chun tosaigh do chaomhnú na bithéagsúlachta agus do chosaint an dúlra ba ea Comhdháil 1992 NA ar Chomhshaol agus Forbairt, a bhuíochas le glacadh an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Tá ról tábhachtach idirnáisiúnta ag AE maidir le réitigh a lorg ar chailliúint na bithéagsúlachta, ar an athrú aeráide agus ar léirscrios na bhforaoisí báistí tropaiceacha. In 2011 gheall AE a dhícheall a dhéanamh chun stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta agus le díghrádú seirbhísí ...

Céim mhór chun tosaigh do chaomhnú na bithéagsúlachta agus do chosaint an dúlra ba ea Comhdháil 1992 NA ar Chomhshaol agus Forbairt, a bhuíochas le glacadh an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Tá ról tábhachtach idirnáisiúnta ag AE maidir le réitigh a lorg ar chailliúint na bithéagsúlachta, ar an athrú aeráide agus ar léirscrios na bhforaoisí báistí tropaiceacha. In 2011 gheall AE a dhícheall a dhéanamh chun stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta agus le díghrádú seirbhísí éiceachórais in AE faoi 2020. Tá cuspóirí eile fós le gnóthú, ar cuspóirí iad a leagtar amach sa Treoir maidir le Gnáthóga nó sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES). Meastar go mbeidh tionchar dearfach ar chaomhnú na bithéagsúlachta agus foraoisí sna blianta amach romhainn ag Comhaontú domhanda Pháras i dtaca leis an aeráid dhomhanda a rinneadh i mí na Nollag 2015 chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí an athraithe aeráide agus ag an reachtaíocht AE ina dhiaidh sin chun an Comhaontú sin a chur chun feidhme. Ó 1992 i leith, is é clár LIFE an ionstraim airgeadais is tábhachtaí in AE chun an bhithéagsúlacht agus foraoisí a chosaint.

An t-athrú aeráide a chomhrac

01-02-2018

Tá an tAontas Eorpach (AE) ar na mórgheilleagair atá i dtús áite i leith dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT). Faoi 2018, bhí laghdú 23% déanta aige ar astaíochtaí GCT i gcomparáid le leibhéil 1990, agus tá sé tiomanta laghdú 40% a bhaint amach faoi 2030. I mí na Nollag 2019, thíolaic an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, pacáiste beart, a bhfuil sé mar aidhm leo a uaillmhian do 2030 i ndáil le laghdú astaíochtaí GCT a mhéadú agus geilleagar AE a dhícharbónú roimh 2050, i gcomhréir ...

Tá an tAontas Eorpach (AE) ar na mórgheilleagair atá i dtús áite i leith dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT). Faoi 2018, bhí laghdú 23% déanta aige ar astaíochtaí GCT i gcomparáid le leibhéil 1990, agus tá sé tiomanta laghdú 40% a bhaint amach faoi 2030. I mí na Nollag 2019, thíolaic an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, pacáiste beart, a bhfuil sé mar aidhm leo a uaillmhian do 2030 i ndáil le laghdú astaíochtaí GCT a mhéadú agus geilleagar AE a dhícharbónú roimh 2050, i gcomhréir lena ghealltanais faoi Chomhaontú Pháras.

Tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe

01-11-2017

Tá fás inbhuanaithe ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais Eorpaigh. De bharr ganntanas domhanda foinsí nádúrtha, tá ‘níos mó a dhéanamh le níos lú’ ar an bpríomhdhúshlán do tháirgeoirí agus tomhaltóirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin, thug AE isteach réimse leathan beartas agus tionscnamh lena ndírítear ar thomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. Leis na beartais agus tionscnaimh sin, ba cheart go gcuirfí feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil iomlán na dtáirgí ar feadh a saolré, go spreagfaí ...

Tá fás inbhuanaithe ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais Eorpaigh. De bharr ganntanas domhanda foinsí nádúrtha, tá ‘níos mó a dhéanamh le níos lú’ ar an bpríomhdhúshlán do tháirgeoirí agus tomhaltóirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin, thug AE isteach réimse leathan beartas agus tionscnamh lena ndírítear ar thomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. Leis na beartais agus tionscnaimh sin, ba cheart go gcuirfí feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil iomlán na dtáirgí ar feadh a saolré, go spreagfaí éileamh ar tháirgí níos fearr agus teicneolaíochtaí táirgthe, agus go gcuideofaí le tomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh.

Imeachtaí atá ar na bacáin

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Ceardlann -
STOA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Éisteacht -
FEMM
08-12-2020
EPRS online policy roundtable: Towards European economic recovery [...]
Imeacht eile -
EPRS

Pairtnéirí